COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WHO’S WHO? BELGISCH UBO-REGISTER WELDRA VAN START

24.10.2018

Vanaf 31 oktober 2018 zal iedere in België opgerichte vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust verplicht zijn om alle UBO’s kenbaar te maken bij het UBO-register. UBO’s zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn, of het zeggenschap hebben over de vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owners”, in België kortweg de “Uiteindelijk Begunstigden” genoemd.

Voor vennootschappen zijn dat normaliter de natuurlijke personen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks (samengeteld) meer dan 25% van de stemrechten, de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap bezitten. Ook natuurlijke personen die op een andere wijze het zeggenschap hebben over een vennootschap (bijv. via afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst), zijn uiteindelijke begunstigden. Indien het niet mogelijk is aldus de uiteindelijke begunstigde(n) te identificeren, worden de leden van het hoger leidinggevend personeel als de uiteindelijke begunstigden beschouwd.

Alle informatieplichtigen zullen uiterlijk op 31 maart 2019  de relevante gegevens moeten meedelen. Doen zij dat niet, dan heeft de Minister van Financiën de mogelijkheid een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR op te leggen.

Onze advocaten staan u met plezier bij in het identificeren en juist categoriseren van de UBO’s binnen uw onderneming, het verzamelen van de juiste informatie en het correct registreren in het UBO-register. Ook bij de verplichte communicatie aan de UBO’s zelf kunnen wij u adviseren.

Mocht u, de bestuurders binnen uw onderneming of de UBO’s van uw onderneming hierover aanvullende informatie/begeleiding wensen, neem dan met ons contact op via ubo@astrealaw.be of uw gebruikelijke contactpersoon binnen Astrea.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen.

FAQ:

1. Wie kwalificeert als UBO?

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
  een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. In het geval van indirecte controle is het percentage dat in aanmerking moet worden genomen het gewogen percentage.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter;
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

2. Wie moet de gegevens meedelen?

De informatieplichtigen, dit zijn alle volgende juridische entiteiten: vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiduciën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn. In praktijk komt de taak op de schouders van de relevante bestuursorganen.

3. Kan de informatieplichtige een derde mandateren om in zijn plaats het register in te vullen?

Ja, twee opties zijn mogelijk:

- Hetzij het “intern mandaat” of Role Management Administration (“RMA”): de wettelijke vertegenwoordiger van een informatieplichtige verleent deze rol aan een van de leden van zijn juridische entiteit. Dit stelt deze laatste in staat het register in de plaats van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen, in zijn naam en voor zijn rekening;

- Hetzij het “extern mandaat”: de wettelijke vertegenwoordiger verleent een mandaat aan een externe derde om de informatie in zijn naam in te vullen. Astrea biedt deze dienst voor u aan.

4. Welke gegevens moeten worden meegedeeld?

Zeer gedetailleerde gegevens, de omvang van de informatieverplichting voor vennootschappen* is bijzonder uitgebreid. De volgende informatie moet verplicht worden meegedeeld:

 • naam en voornaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • nationaliteit(en);
 • land van verblijf;
 • volledig verblijfsadres;
 • datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • Rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en in voorkomend geval elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is;
 • de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort;
 • of hij/zij de voorwaarden voor de kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijk of samen met andere personen vervult;
 • of hij/zij een rechtstreekse dan wel een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;
 • indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens; en
 • de omvang van het uiteindelijke belang.

*De regels voor (internationale) vzw's, stichtingen, trusts en fiducieën en daarmee vergelijkbare juridische entiteiten zijn in grote mate gelijklopend, doch wijken op bepaalde punten ook af.

5. Op welke manier moeten de gegevens worden meegedeeld?

Elektronisch, via het online platform van de FOD Financiën www.MyMinFin.be zal men met een e-ID kunnen inloggen en de nodige informatie meedelen. Desgevallend kan het meedelen van informatie ook door een gevolmachtigd lasthebber worden uitgevoerd. Indien gewenst, kan Astrea u bijstaan bij het vervullen van deze verplichtingen.

6. Tegen wanneer moeten de gegevens worden meegedeeld?

Snel, vanaf de inwerkingtreding van het KB (31 oktober 2018) hebben alle informatieplichtigen (lees voornamelijk bestuurders en zaakvoerders) in principe één maand de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe regels. De administratie heeft echter al aangekondigd dat de informatieplichtigen tijd zullen hebben tot 31 maart 2019, uiterlijk op die datum dienen alle relevante gegevens te worden geregistreerd. Nadien zal dit bij iedere wijziging moeten gebeuren, alsook minstens één maal per jaar moeten worden bijgewerkt.

7. Zijn er uitzonderingen?

Ja, in uitzonderlijke omstandigheden zal de uiteindelijke begunstigde de Administratie van de Thesaurie kunnen verzoeken om de toegang tot zijn/haar informatie in het register geheel of gedeeltelijk te beperken. De uiteindelijke begunstigde moet daarvoor wel kunnen aantonen dat die toegang hem/haar blootstelt aan een onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie inhoudt. Ook indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is, kan een beperking van de toegang tot de informatie worden gevraagd.

8. Wie heeft er toegang tot het UBO-register?

(bijna) Iedereen. De informatie in het UBO-register met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van Belgische vennootschappen zal toegankelijk zijn voor:

 • de bevoegde autoriteiten (waaronder de fiscus);
 • de entiteiten die moeten voldoen aan hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van hun cliënten zoals opgelegd door de witwaspreventiewet (bijvoorbeeld financiële instellingen, banken, boekhoudkantoren, advocaten, etc.);
 • elke burger (mits betaling van een administratieve kost (nog te bepalen door de Minister van Financiën).

De derde categorie – "elke burger" – zal evenwel slechts beperkt toegang hebben tot informatie over de uiteindelijke begunstigde (de voornaam, de geboortedag, het volledig verblijfsadres en het Rijksregisternummer of equivalent van de uiteindelijke begunstigde zullen niet publiek toegankelijk zijn).

De raadpleging van het register zal echter steeds gebeuren zonder dat de betrokken vennootschap of de uiteindelijk begunstigde daarvan op de hoogte wordt gebracht.

9. Zijn er sancties?

Ja, er zijn drie mogelijke inbreuken, waaraan telkens een administratieve en/of strafrechtelijke sanctie is gekoppeld:

 • het niet inwinnen en niet bijhouden van de vereiste informatie
 • het niet (tijdig) overmaken van de informatie aan het UBO-register; en
 • het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie aan het UBO-register.

De Minister van Financiën kan een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR opleggen aan de bestuurders, en in voorkomend geval aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan of van het directiecomité en aan de personen die deelnemen aan de effectieve leiding van de vennootschap.

Wanneer de eerste of de tweede inbreuk wordt vastgesteld, worden de bestuurders van de vennootschap bovendien bestraft met een geldboete van 50 EUR tot 5.000 EUR (vermenigvuldigd met de opdeciemen uiteindelijk 400 EUR tot 40.000 EUR).

10. Hoe kan u zich voorbereiden?

Als volgt, op haar website geeft de FOD Financiën alvast de volgende tips mee om u voor te bereiden op de informatieverplichtingen:

 • te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen;
 • te bepalen tot welke categorie uw uiteindelijke begunstigde behoort;
 • te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Astrea maakt u met plezier wegwijs doorheen deze nieuwe regelgeving.

WHO’S WHO? BELGISCH UBO-REGISTER WELDRA VAN START

Vanaf 31 oktober 2018 zal iedere in België opgerichte vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust verplicht zijn om alle UBO’s kenbaar te maken bij het UBO-register. UBO’s zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn, of het zeggenschap hebben over de vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owners”, in België kortweg de “Uiteindelijk Begunstigden” genoemd.

Voor vennootschappen zijn dat normaliter de natuurlijke personen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks (samengeteld) meer dan 25% van de stemrechten, de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap bezitten. Ook natuurlijke personen die op een andere wijze het zeggenschap hebben over een vennootschap (bijv. via afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst), zijn uiteindelijke begunstigden. Indien het niet mogelijk is aldus de uiteindelijke begunstigde(n) te identificeren, worden de leden van het hoger leidinggevend personeel als de uiteindelijke begunstigden beschouwd.

Alle informatieplichtigen zullen uiterlijk op 31 maart 2019  de relevante gegevens moeten meedelen. Doen zij dat niet, dan heeft de Minister van Financiën de mogelijkheid een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR op te leggen.

Onze advocaten staan u met plezier bij in het identificeren en juist categoriseren van de UBO’s binnen uw onderneming, het verzamelen van de juiste informatie en het correct registreren in het UBO-register. Ook bij de verplichte communicatie aan de UBO’s zelf kunnen wij u adviseren.

Mocht u, de bestuurders binnen uw onderneming of de UBO’s van uw onderneming hierover aanvullende informatie/begeleiding wensen, neem dan met ons contact op via ubo@astrealaw.be of uw gebruikelijke contactpersoon binnen Astrea.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen.

FAQ:

1. Wie kwalificeert als UBO?

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
  een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. In het geval van indirecte controle is het percentage dat in aanmerking moet worden genomen het gewogen percentage.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter;
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

2. Wie moet de gegevens meedelen?

De informatieplichtigen, dit zijn alle volgende juridische entiteiten: vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiduciën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn. In praktijk komt de taak op de schouders van de relevante bestuursorganen.

3. Kan de informatieplichtige een derde mandateren om in zijn plaats het register in te vullen?

Ja, twee opties zijn mogelijk:

- Hetzij het “intern mandaat” of Role Management Administration (“RMA”): de wettelijke vertegenwoordiger van een informatieplichtige verleent deze rol aan een van de leden van zijn juridische entiteit. Dit stelt deze laatste in staat het register in de plaats van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen, in zijn naam en voor zijn rekening;

- Hetzij het “extern mandaat”: de wettelijke vertegenwoordiger verleent een mandaat aan een externe derde om de informatie in zijn naam in te vullen. Astrea biedt deze dienst voor u aan.

4. Welke gegevens moeten worden meegedeeld?

Zeer gedetailleerde gegevens, de omvang van de informatieverplichting voor vennootschappen* is bijzonder uitgebreid. De volgende informatie moet verplicht worden meegedeeld:

 • naam en voornaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • nationaliteit(en);
 • land van verblijf;
 • volledig verblijfsadres;
 • datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • Rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en in voorkomend geval elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is;
 • de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort;
 • of hij/zij de voorwaarden voor de kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijk of samen met andere personen vervult;
 • of hij/zij een rechtstreekse dan wel een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;
 • indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens; en
 • de omvang van het uiteindelijke belang.

*De regels voor (internationale) vzw's, stichtingen, trusts en fiducieën en daarmee vergelijkbare juridische entiteiten zijn in grote mate gelijklopend, doch wijken op bepaalde punten ook af.

5. Op welke manier moeten de gegevens worden meegedeeld?

Elektronisch, via het online platform van de FOD Financiën www.MyMinFin.be zal men met een e-ID kunnen inloggen en de nodige informatie meedelen. Desgevallend kan het meedelen van informatie ook door een gevolmachtigd lasthebber worden uitgevoerd. Indien gewenst, kan Astrea u bijstaan bij het vervullen van deze verplichtingen.

6. Tegen wanneer moeten de gegevens worden meegedeeld?

Snel, vanaf de inwerkingtreding van het KB (31 oktober 2018) hebben alle informatieplichtigen (lees voornamelijk bestuurders en zaakvoerders) in principe één maand de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe regels. De administratie heeft echter al aangekondigd dat de informatieplichtigen tijd zullen hebben tot 31 maart 2019, uiterlijk op die datum dienen alle relevante gegevens te worden geregistreerd. Nadien zal dit bij iedere wijziging moeten gebeuren, alsook minstens één maal per jaar moeten worden bijgewerkt.

7. Zijn er uitzonderingen?

Ja, in uitzonderlijke omstandigheden zal de uiteindelijke begunstigde de Administratie van de Thesaurie kunnen verzoeken om de toegang tot zijn/haar informatie in het register geheel of gedeeltelijk te beperken. De uiteindelijke begunstigde moet daarvoor wel kunnen aantonen dat die toegang hem/haar blootstelt aan een onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie inhoudt. Ook indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is, kan een beperking van de toegang tot de informatie worden gevraagd.

8. Wie heeft er toegang tot het UBO-register?

(bijna) Iedereen. De informatie in het UBO-register met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van Belgische vennootschappen zal toegankelijk zijn voor:

 • de bevoegde autoriteiten (waaronder de fiscus);
 • de entiteiten die moeten voldoen aan hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van hun cliënten zoals opgelegd door de witwaspreventiewet (bijvoorbeeld financiële instellingen, banken, boekhoudkantoren, advocaten, etc.);
 • elke burger (mits betaling van een administratieve kost (nog te bepalen door de Minister van Financiën).

De derde categorie – "elke burger" – zal evenwel slechts beperkt toegang hebben tot informatie over de uiteindelijke begunstigde (de voornaam, de geboortedag, het volledig verblijfsadres en het Rijksregisternummer of equivalent van de uiteindelijke begunstigde zullen niet publiek toegankelijk zijn).

De raadpleging van het register zal echter steeds gebeuren zonder dat de betrokken vennootschap of de uiteindelijk begunstigde daarvan op de hoogte wordt gebracht.

9. Zijn er sancties?

Ja, er zijn drie mogelijke inbreuken, waaraan telkens een administratieve en/of strafrechtelijke sanctie is gekoppeld:

 • het niet inwinnen en niet bijhouden van de vereiste informatie
 • het niet (tijdig) overmaken van de informatie aan het UBO-register; en
 • het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie aan het UBO-register.

De Minister van Financiën kan een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR opleggen aan de bestuurders, en in voorkomend geval aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan of van het directiecomité en aan de personen die deelnemen aan de effectieve leiding van de vennootschap.

Wanneer de eerste of de tweede inbreuk wordt vastgesteld, worden de bestuurders van de vennootschap bovendien bestraft met een geldboete van 50 EUR tot 5.000 EUR (vermenigvuldigd met de opdeciemen uiteindelijk 400 EUR tot 40.000 EUR).

10. Hoe kan u zich voorbereiden?

Als volgt, op haar website geeft de FOD Financiën alvast de volgende tips mee om u voor te bereiden op de informatieverplichtingen:

 • te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen;
 • te bepalen tot welke categorie uw uiteindelijke begunstigde behoort;
 • te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Astrea maakt u met plezier wegwijs doorheen deze nieuwe regelgeving.