COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

NIEUW DECREET INZAKE DE GEMEENTEWEGEN

5.9.2019

Op 12 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019.

Het nieuwe decreet is in werking getreden op 1 september 2019 en vervangt de Buurtwegenwet van 10 april 1841.

Middels het decreet wordt een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen voorzien waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op trage wegen, zijnde gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Het onderscheid tussen buurtwegen enerzijds en gewone gemeentewegen anderzijds wordt door het voormeld decreet opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een nieuwigheid die het decreet voorziet is de mogelijkheid voor de gemeenten om beleidskaders en actieplannen op te maken voor gemeentewegen waarbij ze hun toekomstvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. De bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing dan wel opheffing van de gemeentewegen ligt nu ook exclusief bij de gemeenten.

Een aanleg of wijziging van een gemeenteweg zal in principe verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die eveneens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Alleszins wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om de desbetreffende aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te integreren in de omgevingsvergunningsprocedure.

Het decreet voorziet een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg, tenzij deze gemeenteweg vervat zit in de procedure voor een RUP (of projectbesluit).

Andere noemenswaardige wijzigingen die het decreet met zich meebrengt hebben voornamelijk betrekking op: handhavingsinstrumenten, waardevermeerderingen en –verminderingen, verjaarbaarheid, beheer en realisatie, wederoverdracht alsook voorkeurrecht en het gemeentelijk wegenregister.

Dit decreet is er onder andere gekomen naar aanleiding van de vele rechtsgeschillen die ontstonden rond trage wagen.

Zo kon het voorvallen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een project, de gemeente als voorwaarde stelde dat de projectsite doorwaadbaar werd gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt echter voor discussies omtrent de vraag of de aanleg van deze wegenis dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad of niet, specifiek voor de gevallen waarbij de projectsite privé is en privé wordt beheerd. Het nieuwe decreet zorgt nu voor een sluitend antwoord door in artikel 2 6° een gemeenteweg te definiëren als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.

 

NIEUW DECREET INZAKE DE GEMEENTEWEGEN

Op 12 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019.

Het nieuwe decreet is in werking getreden op 1 september 2019 en vervangt de Buurtwegenwet van 10 april 1841.

Middels het decreet wordt een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen voorzien waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op trage wegen, zijnde gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Het onderscheid tussen buurtwegen enerzijds en gewone gemeentewegen anderzijds wordt door het voormeld decreet opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een nieuwigheid die het decreet voorziet is de mogelijkheid voor de gemeenten om beleidskaders en actieplannen op te maken voor gemeentewegen waarbij ze hun toekomstvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. De bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing dan wel opheffing van de gemeentewegen ligt nu ook exclusief bij de gemeenten.

Een aanleg of wijziging van een gemeenteweg zal in principe verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die eveneens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Alleszins wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om de desbetreffende aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te integreren in de omgevingsvergunningsprocedure.

Het decreet voorziet een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg, tenzij deze gemeenteweg vervat zit in de procedure voor een RUP (of projectbesluit).

Andere noemenswaardige wijzigingen die het decreet met zich meebrengt hebben voornamelijk betrekking op: handhavingsinstrumenten, waardevermeerderingen en –verminderingen, verjaarbaarheid, beheer en realisatie, wederoverdracht alsook voorkeurrecht en het gemeentelijk wegenregister.

Dit decreet is er onder andere gekomen naar aanleiding van de vele rechtsgeschillen die ontstonden rond trage wagen.

Zo kon het voorvallen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een project, de gemeente als voorwaarde stelde dat de projectsite doorwaadbaar werd gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt echter voor discussies omtrent de vraag of de aanleg van deze wegenis dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad of niet, specifiek voor de gevallen waarbij de projectsite privé is en privé wordt beheerd. Het nieuwe decreet zorgt nu voor een sluitend antwoord door in artikel 2 6° een gemeenteweg te definiëren als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.