COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

NIEUWE ANTIWITWASWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

17.10.2017

Een nieuwe Antiwitwaswet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, ter omzetting van de EU richtlijn 2015/849. Deze wet vervangt de Antiwitwaswet van 1993, en is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Belangrijke vernieuwingen van deze wet zijn onder andere:

 • een verbreding van het toepassingsgebied van onderworpen entiteiten
 • een nieuwe procedure voor risico-analyse
 • de invoering van een nieuwe risicobeoordeling vereist voor vereenvoudigde en verscherpte waakzaamheidsmaatregelen
 • wijzigingen met betrekking tot de informatieverplichting voor uiteindelijk begunstigden en de invoering van een centraal register voor informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden
 • een wijziging van de rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot de CFI
 • een invoering van een termijn voor gegevensbewaring
 • een verbetering van de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden en de Europese commissie
 • de invoering van nieuwe administratieve en strafrechtelijke sancties

Het volledige memorandum betreffende de nieuwe Antiwitwaswet kan u hier terugvinden.

lees meer >

AN VALCKENBORGH GEEFT LES “MILIEU-JURIDISCHE ASPECTEN BIJ M&A” AAN DE ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL

13.10.2017

Op woensdag 6 december 2017 geeft An Valckenborgh van Astrea een les “Milieu-Juridische Aspecten bij M&A” aan de Antwerp Management School in het kader van hun 3-daagse programma “Overname en Verkoop van Ondernemingen”

Al ruim vijftig jaar geeft Antwerp Management School met kwalitatief hoogstaande managementopleidingen en research een krachtige impuls aan economische en sociaal-maatschappelijke activiteiten in België en ver daarbuiten.

Tijdens het programma “Overname en Verkoop van Ondernemingen” worden de diverse aspecten en invalshoeken van fusies en overnames van ondernemingen behandeld – op financieel, juridisch, fiscaal, menselijk en organisatorisch vlak -, zowel vanuit het standpunt van de verkoper als de koper.

Op woensdag 6 december, dag drie van dit programma, komen o.a. milieujuridische en stedenbouwkundige aspecten aan bod, zo worden informatieverplichtingen en mogelijke valkuilen besproken.

Voor verdere informatie met betrekking tot het programma kan u hier terecht.

lees meer >

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

29.9.2017

De Belgische Kamers van Volksvertegenwoordigers hebben op 23.08.2017 een wetsontwerp gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: de GDPR) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zal vanaf 25 mei 2018 de Privacy wet van 8 december 1992 vervangen. Hoewel de AVG rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, verplicht zij de lidstaten ertoe om een wet aan te nemen tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Dit wetsontwerp heeft als doel om de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te hervormen en in overeenstemming te brengen met de AVG. De wetgever heeft zich voor de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit geïnspireerd op de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het oorspronkelijke adviesorgaan wordt omgezet in een controle- en sanctie autoriteit die dezelfde bevoegdheid krijgt als een officier van de gerechtelijke politie. De structuur van de oorspronkelijke Commissie wordt ook fundamenteel veranderd. Er zullen zes organen zijn: een directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit bepaald in het wetsontwerp worden als volgt samengevat:
1) Verstrekken van informatie en advies aan particulieren, verwerkingsverantwoordelijken (en hun werkgevers) en beleidsmakers om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven of te doen naleven.
2) Begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) bij maximaal benutten van preventieve instrumenten voorzien in de AVG zoals certificering, naleving van gedragscodes, inschakelen van een data protection officer…
3) Controle van de verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) door een daarvoor specifiek opgeleide inspectiedienst.
4) De sanctie met een breed spectrum-variërend van waarschuwingen tot financiële sancties – dat toelaat geval per geval te oordelen en naargelang de ernst van de situatie een evenwichtige en proportionele behandeling te voorzien.


Het gaat hier nog maar om een wetsontwerp, het is bijgevolg mogelijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht, toch zijn de kernpunten van het wetsontwerp nu al duidelijk.

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

lees meer >

UITNODIGING: BEDRIJFSOVERDRACHT JURIDISCH EN FISCAAL BEKEKEN

26.9.2017

Astrea vennoten Dieter Veestraeten en Frédéric Verspreeuwen nodigen u uit voor hun sessie “Bedrijfsoverdracht juridisch en fiscaal bekeken” georganiseerd in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht van 23 tot 27 oktober 2017.

Tijdens deze sessie, die op 25 oktober 2017 zal plaatsvinden in de kantoren van Astrea in Antwerpen,  staan de sprekers stil bij de voornaamste juridische en fiscale aandachtspunten van een bedrijfsoverdracht, zowel vanuit het standpunt van de koper als de verkoper.

Inschrijven kan via de volgende link: http://astrealaw.be/inschrijvingsformulier.php.

De volledige uitnodiging kan u hier terugvinden.

lees meer >

UITVOERINGSBESLUIT NIEUWE PANDWET GEPUBLICEERD

26.9.2017

Op 26 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het langverwachte Koninklijk Besluit (K.B.) van 14 september 2017 tot uitvoering van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek (Zakelijke zekerheden op roerende goederen; ook gekend als de “nieuwe pandwet”) gepubliceerd. Het K.B. regelt meer bepaald het gebruik van het nieuwe nationaal pandregister.

De nieuwe pandwet (die reeds dateert van 11 juli 2013) betreft één van de grootste innovaties in het Belgische zekerhedenrecht van de voorbije decennia, door de introductie van een bezitloos pandrecht op roerende zaken dat tegenstelbaar is aan derden door middel van registratie in een nieuw nationaal pandregister. Meer info over de nieuwe pandwet vindt u hier.

De praktische uitwerking van dit nieuwe pandregister heeft lang op zich laten wachten, waardoor de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet verschillende keren werd uitgesteld.

Het K.B. van 14 september 2017 regelt onder meer het volgende:

 • De procedure van identificatie en authenticatie van de gebruikers van het pandregister en de gebruiksvoorwaarden;
 • De wijze van registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud in het pandregister;
 • De wijziging, vernieuwing of verwijdering van een registratie; de vermelding van een rangafstand of overdracht;
 • Raadpleging van het pandregister;
 • De retributies die verschuldigd zijn voor registratie of verwijdering.

Het K.B. treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de pandwet, die ten laatste op 1 januari 2018 moet plaatsvinden.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Dieter Veestraeten

dve@astrealaw.be

lees meer >

VACATURE VOOR EEN STAGIAIR ADMINISTRATIEF RECHT

20.9.2017

 

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 3 jaar ervaring in het administratief recht.

 • Heeft u interesse in en kennis van het milieurecht, ruimtelijke ordening, onteigeningen, overheidsopdrachten?
 • Heeft u zin om deel uit te maken van een enthousiast team in een stabiel kantoor met groei-ambities?
 • Bent u taalvaardig, dynamisch en teamgericht?

Stuur ons dan uw CV.

De volledige vacature vindt u hier terug.

 

lees meer >

ASTREA STAGIAIRES AANWEZIG OP DE EEDAFLEGGING VAN DE BALIE VAN ANTWERPEN

7.9.2017

Ook drie van onze collega’s-stagiaires - Evelyn Ceulemans, Clara Vanhecke en Julie Wouters – die recent bij Astrea hun carrière als advocaat aanvatten, waren erbij vrijdag 1 september 2017 op de eedaflegging aan de balie van Antwerpen.

We wensen hen veel succes tijdens hun stage.

 

lees meer >

INVOERING OPTIONEEL STELSEL BTW OP ONROERENDE VERHUUR

10.8.2017

Ten gevolge van het zogeheten ‘zomerakkoord’ binnen de federale regering van eind juli zullen een heel aantal fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Het gros van de fiscale maatregelen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Maar ook inzake onroerende verhuur is een belangrijke wijziging op til.

Vanaf 1 januari 2018 zou het immers mogelijk worden om in nieuw afgesloten huurovereenkomsten met handelaars te voorzien dat de huurprijs aan BTW onderworpen wordt. Het stelsel is optioneel, en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De regeling kan dus niet toepasselijk worden verklaard op reeds lopende huurovereenkomsten.

Deze regeling heeft tot gevolg dat de verhuurder in de mogelijkheid is om de door hem betaalde BTW op bv. de oprichting van het gebouw te recupereren.

De Belgische overheid wenst op die manier de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven en projectontwikkelaars. Voor de huurder zou de regeling ook geen nefaste gevolgen hebben aangezien de huurder-handelaar op zijn beurt de BTW die hij betaalt op de huurprijs kan compenseren met de door hem geïnde BTW op de verkoop van goederen/diensten.

Het is nu nog wachten op de concrete verdere uitwerking van deze maatregel in wetgevende teksten.

lees meer >

DIETER VEESTRAETEN SPEAKER AT THE 55TH INTERNATIONAL YOUNG LAWYERS' ANNUAL CONGRESS IN TOKYO

8.8.2017

Dieter Veestraeten will speak at the 55th International Young Lawyers' Annual Congress (AIJA) which will take place from 28 August to 2 September in Tokyo, Japan. The main topic of the congress is “Artificial Intelligence, Technology and Innovation”. Dieter will speak on the topic of "Focus on Fintech - Overview on general regulatory aspects”, together with other international specialists.

For more information, please click here: http://tokyo.aija.org/

lees meer >

ZEER ERNSTIGE FEITEN UIT HET PRIVÉLEVEN NIET VOLDOENDE VOOR EEN DRINGENDE REDEN

8.8.2017

Een werknemer die veroordeeld werd wegens het neerschieten van familieleden van zijn ex-echtgenote werd ontslagen om dringende reden. De Werkgever riep als dringende reden in dat deze feiten de reputatie van de onderneming schaden en dat de veiligheid van de andere werknemers en zijn leveranciers niet langer gegarandeerd was. De dringende reden werd door de werknemer betwist.

Het Arbeidshof te Brussel heeft de dringende reden niet aanvaard en was van oordeel dat de reputatieschade niet bewezen was. Volgens het Arbeidshof kan worden aangenomen dat ieder redelijk mens een onderscheid kan maken tussen de hoedanigheid van werknemer en het gedrag in het privéléven. Het hof achtte het bovendien niet bewezen dat de werknemer zijn gedrag op de werkvloer niet onder controle had. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van een verbrekingsvergoeding.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>