COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

VLAAMS DECREET TOT WIJZIGING DABM EN VCRO LEIDT TOT TERMINOLOGISCHE UNIFORMISERING EN OPTIMALISERING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE BESTUURLIJKE MAATREGELEN

3.7.2018

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 juni 2018.

Het decreet omvat een aantal bepalingen in verband met de verjaring van de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen en de beroepsmogelijkheden dienaangaande. Bovendien wordt de regeling met betrekking tot de bestuurlijke dwangsom geïntegreerd in de regeling met betrekking tot de bestuurlijke maatregelen. Deze wijzigingen beogen voornamelijk de huidige regeling te verbeteren, zodat deze meer rechtszekerheid biedt voor de rechtsonderhorige.

Daarnaast worden ook een aantal bepalingen verder aangepast om in overeenstemming te brengen met de praktijkervaring van alle betrokken handhavingsactoren. Zo wordt de omschrijving van het toepassingsgebied in verband met het toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen licht gewijzigd, wordt de terminologie geüniformeerd en wordt het niet meewerken aan de identificatie strafbaar gesteld, enz.

Tot slot wordt het DABM meer afgestemd op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

lees meer >

WIJZIGING VLAAMSE WOONCODE MOET ZORGEN VOOR SIMPLIFICATIE PROCEDURES OMTRENT HET SOCIAAL BEHEERSRECHT

11.6.2018

Op 7 juni 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 4 mei 2018.

Het sociaal beheersrecht is een bijzonder instrument van het Vlaamse woonbeleid. Dit instrument geeft het recht aan de initiatiefnemer om ongeschikte en onbewoonbare woningen, die de woningbezitter niet tijdig herstelt, in beheer te nemen en zelf de nodige renovatiewerken te laten uitvoeren en de woning vervolgens voor minstens negen jaar te verhuren als sociale huurwoning. Daarnaast kunnen ook leegstaande woningen die in orde zijn in beheer worden genomen om als sociale huurwoning te worden verhuurd.

De opzet van dit instrument is enerzijds om de woningkwaliteit te verbeteren en anderzijds om het aanbod aan betaalbare woningen te verhogen. Al via het decreet van 15 juli 1997 werd dit sociaal beheersrecht gecreëerd maar er werd tot op heden van dit instrument amper gebruik gemaakt.

Het toepassingsgebied van het decreet wordt vooreerst verruimd tot leegstaande woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en verwaarloosde woningen. Het loutere feit van inventarisatie van de woning is voldoende (ongeacht de toestand van de woning). De mogelijkheid om een woning in sociaal beheer te nemen vloeit voort uit de vaststelling dat een woning gedurende minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandsregister, het register van verwaarlozing of de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Vervolgens wordt enkel de gemeente nog als initiatiefnemer bevoegd om het sociaal beheer in werking te stellen. Ze zijn als het ware de centrale speler in het lokale woonbeleid en nemen in het kader daarvan de nodige maatregelen om de woningkwaliteit te bewaken en te verbeteren. Zo zal ook het recht van voorkoop in de Vlaamse Wooncode worden aangepast zodat dit exclusief toekomt aan de gemeente. De OCMW’s worden op termijn geïntegreerd in de gemeente en het Vlaams Woningfonds, de sociale huisvestigingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren spelen slechts een rol bij de effectieve uitwerking van het sociaal beheersrecht.

De gemeente deelt aan de woningbezitter zijn voornemen mee om de woning in sociaal beheer te nemen. De gemeente vraagt bijkomend aan de woningbezitter om zijn bemerkingen over te maken binnen een termijn van één maand. Daarnaast wordt een uitdrukkelijke hoorplicht voorzien zodat de rechten van de woningbezitter voldoende gewaarborgd worden. Na het verstrijken van de termijn van één maand of de mondelinge hoorzitting, neemt de gemeente een gemotiveerde beslissing: ofwel beslist de gemeente om de woning in sociaal beheer te nemen, ofwel beslist ze om dit niet te doen. De gemeente dient deze gemotiveerde beslissing binnen een termijn van zes maanden bekend te maken. Tegen de beslissing tot vestiging van het sociaal beheersrecht en tegen de uitoefening ervan kan de woningbezitter beroep instellen bij de Vlaamse Regering. Het beroep heeft echter geen schorsende werking.

Als houder van het sociaal beheersrecht wordt de gemeente gemachtigd om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Zo zal de gemeente verplicht zijn om werken uit te voeren die de woning minstens laten voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Renovatie op hoger niveau is bijgevolg mogelijk maar men moet hier wel redelijk in blijven. Hogere kosten hebben namelijk tot gevolg dat het sociaal beheersrecht langer zal blijven duren en zo de rechtspositie van de woningbezitter langer aantast. De Vlaamse regering stelt de werkzaamheden vast waarvan de kosten in aanmerking komen voor de verlenging van de duurtijd van het sociaal beheersrecht. Zolang er geen werkzaamheden worden uitgevoerd, kan de gemeente een beslissing nemen om het sociaal beheersrecht te beëindigen.

De duurtijd van het sociaal beheersrecht loopt gedurende de termijn die nodig is om de gemaakte kosten te recupereren met een minimale duur van negen jaar. De termijn van negen jaar wordt verantwoord doordat aan de sociale huurder van de woning toch een minimale woonzekerheid van negen jaar moet kunnen worden gegeven. De woningbezitter wordt een jaarlijkse vergoeding toegekend die overeenkomt met de onroerende voorheffing van het desbetreffende goed. Deze vergoeding is onmiddellijk verschuldigd na kennisgeving van het sociaal beheersrecht en wordt meegerekend bij het bepalen van de duurtijd ervan.

Tot slot biedt de wijziging aan de Vlaamse Wooncode meer duidelijkheid voor wat betreft de rechten en plichten van de woningbezitter. Zo dient de woningbezitter de huurovereenkomsten na te leven die de gemeente heeft afgesloten. Daar tegenover staat de mogelijkheid voor de woningbezitter om het sociaal beheersrecht voor het verstrijken van de termijn te beëindigen als hij alle kosten die door de gemeente terugvorderbaar zijn, betaald heeft en aan de zittende huurder een huurovereenkomst van negen jaar heeft aangeboden met een huurprijs die hoogstens 120% van de laatst betaalde huurprijs bedraagt.

De uitvoering van de wijzigingen aan het decreet zullen pas in werking treden op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

lees meer >

WAALS DECREET TOT OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MILIEUEFFECTBEOORDELING LEIDT TOT EEN VEREENVOUDIGING VAN DE PROCEDURES

6.6.2018

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het decreet tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten gepubliceerd dat werd aangenomen door het Waals Parlement op 24 mei 2018. Het decreet omvat door middel van de omzetting, een wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging.

Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn waarbij men de beginselen van de milieueffectbeoordeling van projecten alsook de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedures tracht te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de vermindering van de administratieve complexiteit en de verhoging van economische efficiëntie.

lees meer >

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE BOUWCODE STAD ANTWERPEN

31.5.2018

De Stad Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’. Het betreft de herziening van artikel 23 omtrent de bescherming van eengezinswoningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be en ligt tevens ter inzage in de stadsloketten van alle districten.

Opmerkingen en bezwaren over de wijzigingen van de verordening dienen schriftelijk te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via mail naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.

lees meer >

OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE ONROEREND ERFGOED PROVINCIE ANTWERPEN

31.5.2018

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen. Dergelijk openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure tot vaststelling of bescherming van een onroerend goed.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kunnen bezorgd worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Bescherming, Havenlaan 88, 1000 Brussel via aangetekend schrijven of schrijven tegen ontvangstbewijs.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON “IP DUE DILIGENCE IN M&A TRANSACTIONS” TO THE EXPERT GUIDE: MERGERS & ACQUISITIONS 2018

7.5.2018

Corporate and IT partner Steven De Schrijver has contributed the Belgian Chapter entitled “IP due diligence in M&A transactions” to the April 2018 Edition of the Expert Guide: Mergers & Acquisitions which was published by Corporate LiveWire.

Corporate LiveWire’s Expert Guides take an in depth look at the latest global developments within a specific area of the corporate finance world.  Experts from across the globe in a particular area provide a useful insight evaluating the latest news and developments over the past 12 months while also taking a look at the expectations for the upcoming year.

The Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018 highlights several key components that can make the difference between a deal’s success and failure. It explores negotiated indemnification terms in technology acquisitions, the importance of IP and legal due diligence, and identifies opportunities in India and Japan following recent regulatory changes. Featured countries are: Belgium, India, Japan, Jordan & USA.

The article contributed by Astrea is intended to highlight the importance of conducting an IP due diligence in the framework of an M&A transaction.

Read here the full Belgian Chapter to the Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018.

lees meer >

ENKELE WIJZIGINGEN AAN HET BODEMDECREET VANAF 1 APRIL 2018

20.4.2018

Vanaf 1 april 2018 zal de OVAM niet meer standaard alle bodemonderzoeken op conformiteit beoordelen, doch behoudt zij nog wel de mogelijkheid ertoe. De aard en de ernst van de bodemverontreiniging worden nog wel beoordeeld door de OVAM. Om de rechtsonderhorige rechtszekerheid te geven over de kwaliteit van de bodemonderzoeken, wordt er een kwaliteitsaudit voorzien van erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Een tweede belangrijke wijziging is een verplicht bodemonderzoek voor risicogronden. De OVAM zal hiervoor eigenaars dan wel exploitanten aanmanen. Zij hebben de mogelijkheid om een vrijstelling van deze onderzoeksplicht aan te vragen.

De nieuwe regeling gaat ook over de optimalisering van de sectorfondsenregeling met belangrijke vereenvoudigingen om er zich op te beroepen.

Tot slot worden bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib aanzien als bodemmaterialen, waardoor zij niet meer als afvalstof worden beschouwd onder het Materialendecreet. De grondverzetsregeling wordt van toepassing op het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib - weliswaar onder een aantal voorwaarden.

lees meer >

TOP RANKINGS AND RECOGNITION FOR ASTREA IN LEGAL500 AND CHAMBERS

19.4.2018

Astrea continued its excellent rankings in the most important legal directories in 2018. We are delighted to be recognised again in Chambers and Legal500 with several honourable rankings.

 

In the latest edition of Legal500, Astrea is ranked in the following departments and lawyers:

Banking, Finance and Capital Markets: Tier 4Dieter Veestraeten

Commercial, Corporate and M&A: Tier 4Steven De Schrijver and Frédéric Verspreeuwen

Dispute Resolution: Tier 4Marc Van Looveren, Louis Verstraeten and Olivier Van Fraeyenhoven

Insolvency and Restructuring: Tier 3Louis Verstraeten

IT and Telecoms: Tier 3Steven De Schrijver and Barbara Terriere

Transport: Tier 1Marc Van Looveren, Louis Verstraeten and Ruud De Houwer

An overview of the detailed results can be found on the Legal500 website.

 

In Chambers, Astrea is listed with the following rankings:

Shipping: Band 3  - Marc Van Looveren: “Marc Van Looveren offers "speedy, accurate, reliable and detailed advice coupled with a strong business acumen," according to clients. Also praised for his comprehensive understanding of shipping law in an international context, he handles all angles of Belgian shipping law including ship arrests and cargo claims.”

Corporate/M&A: Band 4 - Frédéric Verspreeuwen: “Frederic Verspreeuwen is the co-head of Astrea's corporate team and advises Belgian and international clients on acquisitions and corporate restructuring. He recently acted for Cronos Group on the sale of its share in Wijs. Clients value his accessibility and describe him as "a good negotiator who is always seeking a solution."

Employment: Band 4 - Rudi Desmet: “Rudi Desmet of Astrea is praised by one client as "very accurate and knowledgeable," while another praises him as "a very good specialist for social labour law." His expertise covers employment-related litigation, dismissals and transfers of undertakings.”

TMT: Information Technology: Band 3 - Steven De Schrijver: “Steven De Schrijver of Astrea is praised for his "sound counsel and tactical advice" and offers expertise in commercial agreements, software licensing, technology transfers and IT outsourcing.  He continues to advise Microsoft on a range of commercial issues including terms and conditions, public procurement and contractual issues.”

Banking & Finance: “foreign expert” for Germany - Dieter Veestraeten: “Dieter Veestraeten of Astrea is well known for representing German banks, recently advising IKB Deutsche Industriebank on early repayment and the release of securities under a credit facility granted to Unitank. Sources report that his command of the German language is "a big benefit".

 

As the rankings are based on feedback from in-house peers and clients we would like to thank all of you for your positive input and appreciation for the quality of the services we have rendered to you. Of course we will seek to maintain this level of quality and would love to further develop our services together with you.

                        

                                        

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER PUBLISHES BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO MERGERS & ACQUISITIONS 2018

19.4.2018

Steven De Schrijver of Astrea has contributed in writing the Belgian Chapter 8 of the International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2018 (12th edition). This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of mergers and acquisitions.

The country question and answer chapters provide a broad overview of common issues in M&A laws and regulations, including relevant authorities and legislation, target defences, bidder protection, and mechanics of acquisition in 53 jurisdictions. All chapters are written by leading mergers and acquisitions lawyers and industry specialists.

Read the complete article written by Steven De Schrijver

lees meer >

WAALS DECREET BETREFFENDE BODEMBEHEER EN BODEMSANERING

16.4.2018

Het decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering, zoals aangenomen door het Waals Parlement en bekrachtigd door de Waalse Regering op 1 maart 2018, is gepubliceerd in de editie van het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018. Dit decreet zal in werking treden op 1 januari 2019, met uitzondering van artikelen 85 tot 87, artikel 88, lid 2, de artikelen 104 tot 108 en de artikelen 122 en 132.

Het decreet beoogt de volledige uitvoering van een eerder bodemdecreet van 2008, maar versoepelt de regelgeving. In feite worden de saneringsnormen verlaagd omdat de forse saneringsrekeningen de marktdeelnemers ervan weerhielden oude braakliggende terreinen om te bouwen.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>