COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

ASTREA REPRESENTED AT IBA2019 IN SEOUL

8.10.2019

Our International Team Marc Van Looveren, Frederic Verspreeuwen and Steven De Schrijver would like to thank all existing friends & new colleagues from around the world for catching up with Astrea in Seoul at the IBA2019. It has been again fun and fruitful! Looking forward to staying in contact and seeing you all back in Miami next year, if not before.

lees meer >

NIEUW DECREET INZAKE DE GEMEENTEWEGEN

5.9.2019

Op 12 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019.

Het nieuwe decreet is in werking getreden op 1 september 2019 en vervangt de Buurtwegenwet van 10 april 1841.

Middels het decreet wordt een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen voorzien waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op trage wegen, zijnde gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Het onderscheid tussen buurtwegen enerzijds en gewone gemeentewegen anderzijds wordt door het voormeld decreet opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een nieuwigheid die het decreet voorziet is de mogelijkheid voor de gemeenten om beleidskaders en actieplannen op te maken voor gemeentewegen waarbij ze hun toekomstvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. De bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing dan wel opheffing van de gemeentewegen ligt nu ook exclusief bij de gemeenten.

Een aanleg of wijziging van een gemeenteweg zal in principe verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die eveneens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Alleszins wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om de desbetreffende aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te integreren in de omgevingsvergunningsprocedure.

Het decreet voorziet een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg, tenzij deze gemeenteweg vervat zit in de procedure voor een RUP (of projectbesluit).

Andere noemenswaardige wijzigingen die het decreet met zich meebrengt hebben voornamelijk betrekking op: handhavingsinstrumenten, waardevermeerderingen en –verminderingen, verjaarbaarheid, beheer en realisatie, wederoverdracht alsook voorkeurrecht en het gemeentelijk wegenregister.

Dit decreet is er onder andere gekomen naar aanleiding van de vele rechtsgeschillen die ontstonden rond trage wagen.

Zo kon het voorvallen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een project, de gemeente als voorwaarde stelde dat de projectsite doorwaadbaar werd gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt echter voor discussies omtrent de vraag of de aanleg van deze wegenis dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad of niet, specifiek voor de gevallen waarbij de projectsite privé is en privé wordt beheerd. Het nieuwe decreet zorgt nu voor een sluitend antwoord door in artikel 2 6° een gemeenteweg te definiëren als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.

 

lees meer >

PUBLIEKE RAADPLEGING CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN

27.8.2019

Op 6 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een bericht van publieke raadpleging gepubliceerd naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder: “PBRA”).

Het PBRA vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en zal de nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen bevatten.

Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

 • zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 • veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 • nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
 • eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

 • ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven,
 • levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
 • verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Vanaf 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 ligt de conceptnota voor het PBRA ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen. De conceptnota kan ook volledig worden bekeken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER AND RUDI DESMET CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO OUTSOURCING 2019

31.7.2019

Astrea’s Corporate and M&A partner Steven De Schrijver and Employment Law partner Rudi Desmet have contributed the Belgian Chapter 4 of the International Comparative Legal Guide to Outsourcing 2019 (4th edition).

This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in outsourcing laws and regulations in 21 jurisdictions – including regulatory frameworks, procurement processes, transfer of assets, employment law, data protection and tax issues, customer remedies, liability and dispute resolution. All chapters are written by leading experts in this particular practice area. 

Read the complete chapter written by Steven De Schrijver and Rudi Desmet: ICLG Outsourcing - Chapter 4: Belgium

lees meer >

LOUIS VERSTRAETEN PRESENTED AND ANALYSED THE RECENT PLESSERS CASE ON AN INSOLVENCY SEMINAR ORGANIZED BY INSOL EUROPE AND AIJA

19.6.2019

Our insolvency partner Louis Verstraeten presented and analysed the recent Plessers case (European Court of Justice, 16 May 2019, C-509/17) on an insolvency seminar organized by INSOL EUROPE and AIJA in Mallorca on 15 June 2019.

This case has far reaching effects for insolvency restructuring in Belgium. It makes a transfer of a business via a judicial restructuring more challenging and more time consuming. The Belgian legal provision, giving the acquirer of the business an option to choose and justify the employees that would transfer, was declared contrary to European law, in particular the Directive 2001/23 on Transfer of Undertakings and the protection of employee rights.

The case will likewise also affect other restructuring options implemented in other European member states in the recent past as an effort to curb the negative effect of insolvencies on employment.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO THE IR GLOBAL VIRTUAL ROUND TABLE SERIES PUBLICATION “STREAMLINED STRUCTURES – A BEST PRACTICE APPROACH TO INTERNATIONAL DEAL STRUCTURING"

5.6.2019

Astrea Corporate / M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the IR Global Virtual Round Table Series publication “Streamlined Structures – A best practice approach to international deal structuring”.

IR Global’s Virtual Series publications aim to provide an insight into challenges and opportunities identified by specialist practitioners by bringing together a number of experts to discuss different practice area-related topics. The participants share their expertise and offer a unique perspective from their respective jurisdictions.

This article, which draws on the experience of six M&A professionals from a variety of jurisdictions (Belgium, India, USA, the Netherlands, Germany and Italy), discusses various issues with regard to structuring an international M&A transaction, such as legislative differences between countries, tax liabilities and specific deal structuring methods.

Read here the full Virtual Series publication:  Streamlined Structures – A best practice approach to international deal structuring.

lees meer >

ASTREA ASSISTEERT RESLEA, VASTGOEDPOOT VAN CMB EN EXMAR, BIJ DE OVERNAME VAN DE VOORMALIGE BP-SITE WAAROP DE MARITIEME CAMPUS ANTWERPEN ZAL WORDEN GEREALISEERD

17.5.2019

Het vastgoeddepartement van Astrea stond RESLEA bij in de contractuele onderhandelingen met BP, PMV en AG VESPA, die geleid hebben tot de aankoop van de voormalige BP-site naast de Blue Gate site in Antwerpen om er de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) te realiseren.

Het idee van MCA is eenvoudig: verschillende maritieme spelers, overheid, onderwijs en R&D samenbrengen op één locatie om antwoorden te vinden op de maritieme uitdagingen van morgen. MCA zal bestaan uit een actieve campus en community gebouwd rond de brede maritieme industrie. Naast een bedrijvencentrum komen er co-working en co-creatievoorzieningen, labo’s, grote R&D-faciliteiten, ateliers, onderwijsvoorzieningen en ondersteunende diensten.

De uitwerking van de campus gaat nu van start. Nadat de sanering van de site grotendeels achter de rug zal zijn – vermoedelijk eind 2020 - zal de bouw van de eerste fase volgen om een kleine twee jaar later de MCA-campus te openen.

Astrea is trots om bij te dragen aan de overname van de site die zal leiden tot de realisatie van MCA.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO PINSENT MASONS PUBLICATION ON BREXIT

30.4.2019

Astrea partner Steven De Schrijver has contributed the Belgian section to the “Brexit Update: The European Perspective”, a briefing published by the Brexit team in the London office of Pinsent Masons.

As clients are increasingly looking for advice on legal issues which have arisen as a result of Brexit, this briefing aims to support businesses seeking to understand what specific changes to the law are currently being considered in light of Brexit at a national level and gathers insights from the EU institutions as well as from Belgium, France, Ireland, Italy, Germany, Luxembourg, Spain, Switzerland and The Netherlands.

With the Brexit process moving into another critical phase the report will be regularly updated in the coming months.

The complete briefing by Pinsent Masons can be found here: Brexit Update: The European Perspective.

lees meer >

MINISTERIEEL BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DIVERSE FORMULIEREN BEHOREND BIJ HET OMGEVINGSVERGUNNINGENBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGINGEN INZAKE DE ARCHEOLOGIENOTA

29.4.2019

Op 23 maart 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit naar aanleiding van de wijzigingen inzake de archeologienota gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 18 maart 2019.

Op 1 april 2019 traden de wijzigingen inzake de archeologieregelgeving in werking. De voornaamste wijzigingen betroffen:

 • Wijziging procedure inzake de archeologienota als bijlage bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning
 • Aanpassing melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem
 • Het archeologieportaal speelt een meer vooraanstaande rol
 • Onderscheid twee types erkende archeologen.

Het voormeld ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de bijlage 32B “Bekrachtigde of ter bekrachtiging ingediende archeologienota” bij een omgevingsvergunningsaanvraag aangezien men niet langer de archeologienota’s met de resultaten van het archeologisch vooronderzoek en de daaropvolgende nota’s met de resultaten van het eigenlijke archeologische onderzoek moet bekrachtigen maar enkel nog moeten gemeld worden.

lees meer >

DIETER VEESTRAETEN CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO LENDING & SECURED FINANCE 2019

11.4.2019

Astrea Banking & Finance Partner Dieter Veestraeten has contributed the Belgian Chapter 33 of the International Comparative Legal Guide (ICLG) to Lending & Secured Finance 2019 (7th edition).

This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of lending and secured finance.  The Country Question and Answer Chapters give a broad overview of common issues in the laws and regulations of this practice area in 51 jurisdictions.

All chapters are written by leading lending and secured finance lawyers and industry specialists. 

Read the complete chapter written by Dieter Veestraeten: ICLG Lending & Secured Finance - Chapter 33: Belgium.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>
A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.