COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

ASTREA REPRESENTED AT IBA2019 IN SEOUL

8.10.2019

Our International Team Marc Van Looveren, Frederic Verspreeuwen and Steven De Schrijver would like to thank all existing friends & new colleagues from around the world for catching up with Astrea in Seoul at the IBA2019. It has been again fun and fruitful! Looking forward to staying in contact and seeing you all back in Miami next year, if not before.

lees meer >

NIEUW DECREET INZAKE DE GEMEENTEWEGEN

5.9.2019

Op 12 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019.

Het nieuwe decreet is in werking getreden op 1 september 2019 en vervangt de Buurtwegenwet van 10 april 1841.

Middels het decreet wordt een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen voorzien waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op trage wegen, zijnde gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Het onderscheid tussen buurtwegen enerzijds en gewone gemeentewegen anderzijds wordt door het voormeld decreet opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een nieuwigheid die het decreet voorziet is de mogelijkheid voor de gemeenten om beleidskaders en actieplannen op te maken voor gemeentewegen waarbij ze hun toekomstvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. De bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing dan wel opheffing van de gemeentewegen ligt nu ook exclusief bij de gemeenten.

Een aanleg of wijziging van een gemeenteweg zal in principe verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die eveneens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Alleszins wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om de desbetreffende aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te integreren in de omgevingsvergunningsprocedure.

Het decreet voorziet een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg, tenzij deze gemeenteweg vervat zit in de procedure voor een RUP (of projectbesluit).

Andere noemenswaardige wijzigingen die het decreet met zich meebrengt hebben voornamelijk betrekking op: handhavingsinstrumenten, waardevermeerderingen en –verminderingen, verjaarbaarheid, beheer en realisatie, wederoverdracht alsook voorkeurrecht en het gemeentelijk wegenregister.

Dit decreet is er onder andere gekomen naar aanleiding van de vele rechtsgeschillen die ontstonden rond trage wagen.

Zo kon het voorvallen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een project, de gemeente als voorwaarde stelde dat de projectsite doorwaadbaar werd gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt echter voor discussies omtrent de vraag of de aanleg van deze wegenis dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad of niet, specifiek voor de gevallen waarbij de projectsite privé is en privé wordt beheerd. Het nieuwe decreet zorgt nu voor een sluitend antwoord door in artikel 2 6° een gemeenteweg te definiëren als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.

 

lees meer >

PUBLIEKE RAADPLEGING CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN

27.8.2019

Op 6 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een bericht van publieke raadpleging gepubliceerd naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder: “PBRA”).

Het PBRA vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en zal de nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen bevatten.

Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

  • zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
  • veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
  • nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
  • eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

  • ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven,
  • levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  • verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Vanaf 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 ligt de conceptnota voor het PBRA ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen. De conceptnota kan ook volledig worden bekeken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

lees meer >