COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

DIETER VEESTRAETEN CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO LENDING & SECURED FINANCE 2019

11.4.2019

Astrea Banking & Finance Partner Dieter Veestraeten has contributed the Belgian Chapter 33 of the International Comparative Legal Guide (ICLG) to Lending & Secured Finance 2019 (7th edition).

This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of lending and secured finance.  The Country Question and Answer Chapters give a broad overview of common issues in the laws and regulations of this practice area in 51 jurisdictions.

All chapters are written by leading lending and secured finance lawyers and industry specialists. 

Read the complete chapter written by Dieter Veestraeten: ICLG Lending & Secured Finance - Chapter 33: Belgium.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON OPEN SOURCE SOFTWARE TO THE EXPERT GUIDE: MERGERS & ACQUISITIONS 2019

11.4.2019

Technology and M&A partner Steven De Schrijver has contributed an article entitled “Open Source Software: how to avoid its perils in M&A?” to the Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2019 which was published by Corporate LiveWire.

Open Source Software (OSS) has become widespread in mod­ern software development. In this article, Steven discusses the issues and complications surrounding this important technological development which must be carefully considered when entering into an M&A deal.

Corporate LiveWire’s Expert Guides feature contributions from industry experts from around the globe covering topics such as regulatory changes and compliance issues, interesting trends and opportunities, regional or national market composition, and recent or landmark case studies. The Expert Guide: Mergers & Acquisitions provides business owners and investors with an insight on recent developments within the area and offers extensive analysis across various industries whilst also being used as a resource for reference both now, and in the future.

Read here Steven’s full article on Open Source Software.

lees meer >

ASTREA ASSISTEERT FIETS! BIJ VERKOOP AAN COLRUYT

22.3.2019

ASTREA is trots Vermec en de Fiets! groep zowel bij de WCO operatie als bij verkoop aan Colruyt te hebben mogen assisteren.

Wij wensen het hele Fiets! team het allerbeste toe binnen de Colruyt groep.  

Het volledige artikel uit de Tijd van 21 maart 2019 hierover vindt u hier: Colruyt koopt fietsketen Fiets!.

lees meer >

GRENSOVERSCHRIJDENDE INNING VAN GELDVORDERINGEN VIA HET EUROPEES BETALINGSBEVEL, SNELLER EN EENVOUDIGER IN 2019?

20.3.2019

Het Europees Betalingsbevel is niet nieuw. Het werd ingevoerd in 2006 en met ingang van 14 juli 2017 gewijzigd door een nieuwe Europese Verordening*.

De Verordening had goede bedoelingen voor de schuldeisers van niet betwiste schuldvorderingen. Via een eenvoudige en eenzijdige procedure vaardigt de rechtbank een betalingsbevel uit dat in de lidstaat van de schuldenaar wordt betekend. Tekent de schuldenaar binnen een termijn verweer aan, dan kan alsnog een betwisting voor de rechtbank worden gebracht. Is er geen verweer, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar.

De toepassing van de Verordening moet nu gestroomlijnd worden. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen (bevoegd voor de provincies Antwerpen en Limburg) vaardigde op 13 maart 2019 een “Leidraad” uit. Eerder had de Europese Commissie al een “Praktische Handleiding” uitgebracht. In praktijk was daar duidelijk nood aan.

Enkele praktische verduidelijkingen:

  • Binnen het arrondissement Antwerpen worden verzoeken behandeld door de Afdeling Hasselt of Turnhout, dus niet door de Afdelingen Antwerpen, Mechelen en Tongeren;
  • Per eisende partij moet een rolrecht van 20,00 EUR op voorhand betaald worden omdat het een eenzijdige procedure betreft. Dit kan op de schuldenaar worden verhaald (zie over rolrechten onze update);
  • De rechtbank kent volgende accessoria toe:
    • intresten maximaal aan de rentevoet van de wet betalingsachterstand, die 8% bedraagt in 2019;
    • schadebeding, maximum 10% van de hoofdsom met een maximum van 2.500,00 EUR;
  • Er worden geen rechtsplegingsvergoeding, aanmaningskosten of andere kosten toegekend.

Eenmaal het betalingsbevel is uitgevaardigd, moet dit in de lidstaat van de schuldenaar worden betekend**. Dit blijkt het moeilijkste onderdeel te zijn. De betekening moet beantwoorden aan zowel de Betalingsbevelverordening, de Betekeningsverordening en het nationale recht van de Lidstaat waar de betekening gebeurt.

In praktijk leidt een rechtstreekse betekening bij exploot, verstuurd via aangetekend schrijven, tot het probleem dat de ontvangstbevestiging niet of zeer laattijdig terug wordt gestuurd. Daarenboven is in sommige lidstaten een rechtstreekse betekening van een rechterlijke beslissing niet mogelijk. De betekening gebeurt dan via een centrale autoriteit, maar ook die is niet altijd zo snel en eenduidig. Waar de procedure eenvoudig en snel start, kan in deze fase vertraging ontstaan.

Als het certificaat van betekening of kennisgeving aan de rechtbank wordt bezorgd, zal die het betalingsbevel uitvoerbaar verklaren. Wordt tijdig een verweer ingediend, dan wordt de betwisting voor vorderingen boven de 5.000 EUR voor de rechtbank gebracht om in een gewone procedure te worden behandeld. Voor kleinere vorderingen is er een aparte procedure.

Voor vragen contacteer Astrea.

19 maart 2019

 

*Verordening (EG) 1896/2006 dd. 12 December 2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2421 dd. 16 december 2015.

**De leidraad lijkt ook een betekening in het binnenland mogelijk te maken via gerechtsbrief, maar dit lijkt in strijd te zijn met art. 3.

lees meer >

ASTREA ADVISED ON BELGIAN LAW ASPECTS OF UNITANK SALE TO DIF AND ASI

15.3.2019

Astrea partners Dieter Veestraeten and Steven De Schrijver have advised on the Belgian law aspects of a transaction involving the signing of an agreement on the sale of 100% of the shares in UNITANK to DIF’s Core Infrastructure Fund I and Aberdeen Standard Investments’ SL Capital Infrastructure II SCSp.

You can read the full article on this transaction here.

lees meer >

GRONDWETTELIJK HOF VERNIETIGT BEZWAARVEREISTE TIJDENS OPENBAAR ONDERZOEK

15.3.2019

Op 8 december 2017 werd een wijziging aan het Omgevingsvergunningsdecreet doorgevoerd, die buurtbewoners of andere belanghebbenden noopten tot een verscherpte waakzaamheid voor wat betreft vergunningsaanvragen in hun buurt. Indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar werd ingediend tegen het aangevraagde project, werd aan derden de mogelijkheid ontzegd om een beroep aan te tekenen tegen de vergunningsbeslissing. Het ingediend hebben van een bezwaar werd zo een bijkomende ontvankelijkheidsvereiste om te kunnen doorstoten tot de administratieve beroepsoverheid en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in een arrest van gisteren 14 maart 2019 deze wijziging.

Het Hof benadrukt het duidelijke verschil tussen het moment van het openbaar onderzoek, waarbij het betrokken publiek nog geen kennis heeft van de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid of de adviesverlenende instanties, en de fase van het administratief/jurisdictioneel beroep, waarbij dat wel het geval is. Het is in het omgevingsrecht van essentieel belang dat, zowel aan de aanvrager, als aan het betrokken publiek, niet de dienst wordt ontzegd die een gespecialiseerde overheid kan bieden om de situatie concreet te beoordelen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt bijgevolg dat diegenen die pas bij de bekendmaking van de vergunningsbeslissing gewezen worden op de nadelige gevolgen van de vergunning, nog de mogelijkheid moeten kunnen hebben om zich te wenden tot de administratieve beroepsoverheid en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het principieel recht op toegang tot de rechter is een grondrecht dat aan eenieder moet gewaarborgd worden.

De bijkomende ontvankelijkheidsvereiste wordt geacht nooit te hebben bestaan.

Indien U meer toelichting wenst bij de mogelijke impact van dit arrest op een voor u lopende zaak, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.

lees meer >

NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GOEDGEKEURD!

7.3.2019

Op 28 februari 2019 heeft het parlement de Wet tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen -in het kort de WVV- goedgekeurd.  

De WVV is een echte ‘game changer’ die inzet op modernisering en flexibilisering van ons vennootschaps- en verenigingsrecht.  

Bent u een ondernemer die een nieuwe vennootschap of vereniging wenst op te richten? Bent u een multinational met activiteiten in België? Wenst u uw vennootschap te fuseren, te splitsen of anders te herstructureren? Beoogt u een overname van of een joint-venture met een Belgische vennootschap? Of bent u betrokken bij een aandeelhoudergeschil of bezorgd om uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Vanaf 1 mei van dit jaar, gelden -onder andere- voor al deze aspecten nieuwe regels die gaandeweg moeten toegepast of geïmplementeerd worden.
Het vennootschapsrechtelijk team binnen Astrea heeft de totstandkoming van de WVV op de voet gevolgd en kan u dan ook adviseren op welke wijze deze nieuwe wet uw lopende projecten beïnvloedt en welke opportuniteiten hiermee gepaard kunnen gaan.

Wist u onder meer dat met de WVV …

… slechts een aantal vennootschapsvormen zullen overblijven namelijk de NV, BV, CV en de maatschap en dat de overige vennootschapsvormen worden afgeschaft?

… de BVBA de meeste wijzigingen ondergaat en wordt omgevormd naar de BV, die de vennootschapsvorm bij uitstek moet worden met een verregaande flexibiliteit op het vlak van bestuur en aandeelhouderschap?  

… de oprichting van een BV niet langer een minimumkapitaal vereist, maar louter voldoende eigen vermogen in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid?

… het meervoudig stemrecht in de BV en de NV mogelijk wordt, zonder beperking van het aantal stemmen dat aan één aandeel kan worden toegekend?

… de bestuursregels binnen de vennootschap grondig werden herbekeken, waarbij bijv. een NV kan opteren voor een eenhoofdig bestuur, de regels voor schriftelijke besluitvorming worden vereenvoudigd, het ad nutum herroepbaar karakter van een bestuurdersmandaat binnen een NV niet meer een absolute vereiste is, de belangenconflictregels worden gewijzigd, alsook de maximale exposure wordt beperkt op het gebied van bestuursaansprakelijkheid?
 
… de regels inzake kapitaal binnen de vennootschap met rechtspersoonlijkheid (minimumkapitaal, dividenden, kapitaalverhoging en vermindering, inkoop eigen aandelen, financiële steunverlening, …) grondig zijn vereenvoudigd?
 
… ook in ons land de statutaire zetelleer zal gelden, waardoor het niet meer noodzakelijk zal zijn om uw activiteiten in België te ontplooien om onder het Belgische recht te vallen?
 
… aandeelhoudersgeschillen veel efficiënter zullen kunnen worden aangepakt?
 
... het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht in één wetboek worden geïntegreerd waardoor vele regels op elkaar kunnen worden afgestemd zonder te raken aan de eigenheid van de non-profitsector?

Mocht u over deze of ander aangelegenheden vragen hebben, contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie!

lees meer >

ASTREA ADVISED DOUBLEVERIFY INC. ON ITS ACQUISITION OF BELGIAN DIGITAL VIDEO TECHNOLOGY COMPANY ZENTRICK

26.2.2019

Astrea was pleased to advise DoubleVerify Inc., headquartered in New York, and its private equity backer Providence Equity Partners, one of the world’s premier private equity firms and a leading investor specialized in the media, communications, education and information industries, on its acquisition of Zentrick, a Belgian digital video technology company that provides middleware solutions to drive the seamless execution and performance of online video advertising for the world’s largest brands, platforms and publishers. DoubleVerify Inc. is the leading independent provider of marketing measurement software and analytics in a rapidly-growing market segment. The transaction was completed as an all cash, all stock offer on 15 February 2019.

A press release with regard to this transaction can be found here: https://globenewswire.com/news-release/2019/02/20/1738072/0/en/DoubleVerify-Acquires-Digital-Video-Technology-Company-Zentrick.html.

The Astrea team was led by Steven De Schrijver, who has built a strong reputation on Belgian tech M&A transactions over the last 25 years. Some of his other recent transactions include the investment by Horizon Ventures, a venture capital firm based in Hong Kong, in the Belgian start-up Cloudalize, a cloud platform for running GPU-accelerated applications on demand, and (together with finance partner Dieter Veestraeten) the acquisition by Alpina Capital Partners LLP, an owner-managed, independent technology investment firm with approximately €300m in assets under management, of a majority interest in Objective International, a well-established Belgian company specialized in the process and discrete manufacturing execution system (“MES”) and warehouse management system (“WMS”) sector. Objective is a new addition to Germanedge, Alpina Partners’ buy-and-build strategy in the MES space.

lees meer >