COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

STEVEN DE SCHRIJVER AND RUDI DESMET PUBLISH BELGIAN CHAPTER IN “GETTING THE DEAL THROUGH – TECHNOLOGY M&A 2019"

4.12.2018

Astrea partners Steven De Schrijver and Rudi Desmet have contributed the Belgian chapter in “Getting the Deal Through – Technology M&A 2019”, which has been published by Law Business Research.

Getting the Deal Through (‘GTDT’) works with many of the best lawyers and law firms in the world to bring together a unique legal information resource, written by experts on each subject area, in every significant jurisdiction.

GTDT uses a simple and concise Q&A format to help users find information quickly and efficiently, covering over 80 practice areas spanning competition & regulatory, dispute resolution & litigation, tax, white collar crime, IP, corporate, commercial, banking & finance, infrastructure & transport, energy & natural resources, insurance and compliance.

The purpose of GTDT’s first edition of the “Technology M&A” guide is to provide an overview of the various factors affecting technology M&A transactions across various jurisdictions.

Read here the complete Belgian chapter published by Steven De Schrijver and Rudi Desmet: “Getting the Deal Through - Technology M&A 2019 - Belgium”.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER PUBLISHES BELGIAN CHAPTER IN “THE PRIVACY, DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY LAW REVIEW"

16.11.2018

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has published the Belgian chapter in “The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review” (Fifth Edition, Ed. Alan Charles Raul), which has been published by Law Business Research in its “Law Reviews”-series.

The Law Reviews give readers a business-focused insight of some of the key substantive and procedural issues, as well as an analysis of important cases, deals and hot topics in each field of law. They also help practitioners to look beyond their own borders where they may see opportunities to practise ever more actively, exploiting strategic solutions and understanding options in foreign jurisdictions which are different from their home forum.

In the Belgian chapter, Steven discusses the most recent Belgian legislative and regulatory developments with respect to privacy, data protection and cybersecurity law following the entry into force of the GDPR on 25 May 2018 and the new Belgian Privacy Act of 30 July 2018 on 5 September 2018, as well as some recent case law.

Read here the complete Belgian chapter published by Steven De Schrijver: The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review - Chapter 6: Belgium

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER AND RUDI DESMET CONTRIBUTE ARTICLE TO THE GLOBAL PRACTICE GUIDE OUTSOURCING 2019

16.11.2018

Astrea’s Corporate and M&A partner Steven De Schrijver and Employment Law partner Rudi Desmet have written the Belgian contribution to the Global Practice Guide “Outsourcing 2019”, which is published by Chambers and Partners.

Chambers’ Global Practice Guides provide expert legal commentary on the main practice areas in key jurisdictions around the world.

The guides focus on the practical legal issues affecting business and enable the reader to compare legislation and procedure across a range of key jurisdictions.

In their article, Steven De Schrijver and Rudi Desmet cover the important developments and key points of attention with regard to outsourcing in Belgium.

Please find the article here: Outsourcing 2019 - Belgium.

lees meer >

MICHA VAN DEN ABEELE NEEMT DEEL AAN “THE AUTHENTIC LEADERSHIP ROADSHOW"

9.11.2018

Corporate partner Micha Van den Abeele heeft deelgenomen aan “The Authentic Leadership Roadshow” op initiatief van Oxygen4Leadership. Het doel van deze roadshow is om aan 5.000 vrouwen in leiderschap of met leiderschapsambities boeiende, inspirerende, hartverwarmende en aanmoedigende verhalen te bieden die een impact hebben op hun persoonlijke en professionele keuzes en motivaties. Zie bijgaand de video van het interview met Micha:  Interview Micha Van den Abeele.

lees meer >

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT

8.11.2018

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 4 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 september 2018.

De wijzigingen omvatten enerzijds aanpassingen die voortvloeien uit het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en anderzijds een aantal wijzigingen die verband houden met de transitie naar het departement Omgeving en de ermee gepaard gaande veranderingen in organisatie en taakverdeling. Tot slot zijn er ook enkele aanpassingen voor de lokale toezichthouders, wordt de informatiedoorstroming verbeterd en worden verschillende bijlagen met milieu-inbreuken aangepast.

 

lees meer >

5 MEDEWERKERS ASTREA INGESCHREVEN OP HET TABLEAU

29.10.2018

Astrea feliciteert maar liefst vijf medewerkers die vorige week werden ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten en daarmee hun stage periode van 3 jaar hebben afgerond. Kiki Blok, Seppe Laenen en Benoit Forêt hebben hun volledige stage periode bij Astrea vervuld. Kiki kwam in 2015 bij Astrea werken en maakt onderdeel uit van het top-tier Transport en Logistieke team van Astrea. Seppe specialiseerde zich in het vennootschapsrecht en draait vol overgave mee in het Corporate Finance team. Benoit, die ook in 2015 startte bij Astrea, heeft zich gespecialiseerd in het administratief en vastgoedrecht en maakt zodoende al 3 jaar onderdeel uit van ons Real Estate team. Intellectueel Eigendom, E-commerce en merkenrecht advocate Thaissa Nuyens vervoegde zich begin dit jaar bij het commercial litigation team van Astrea en Kenneth Lamoen is sinds deze zomer onze nieuwste versterking binnen ons corporate and finance departement.

Kiki, Thaissa, Seppe, Benoit en Kenneth van harte gefeliciteerd!

lees meer >

WIJZIGING ONROERENDERFGOEDDECREET NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE

25.10.2018

Op 27 augustus 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams parlement op 13 juli 2018.

Het onroerenderfgoeddecreet en het onroerenderfgoedbesluit traden grotendeels in werking op 1 januari 2015. In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 2014-2019 werd opgenomen dat halverwege 2017 een evaluatie zou plaats vinden van de eerste resultaten van het decreet en de effecten ervan op het terrein, met het oog op eventuele bijsturingen.

Op 14 juli 2017 verleende de Vlaamse Regering vervolgens goedkeuring aan de conceptnota die met betrekking tot de evaluatie van de regelgeving inzake onroerend erfgoed werd opgemaakt. Met het voormeld decreet worden de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet doorgevoerd die al dan niet werden aangekondigd in de conceptnota, alsook een aantal technische reparaties.

De belangrijkste wijzigingen: de beveiligde zending wordt beperkt tot die gevallen waar het noodzakelijk is dat de datum van kennisgeving onbetwistbaar vaststaat; de formulering van termijnen wordt afgestemd door consequent te kiezen voor een aanduiding van kalenderdagen; bij de definities is er de toevoeging van de definities ‘cultuurgoederen’ en ‘ingreep in de bodem’. Wat de instanties en actoren betreft, wordt de onroerenderfgoedregelgeving fusievriendelijk en flexibeler gemaakt voor het in- en uitstappen van gemeenten bij IOED’s.

Een belangrijke wijziging is het invoeren van twee types erkende archeologen, naargelang het gaat om archeologisch (voor)onderzoek zonder ingreep in de bodem (erkenning type 2) en archeologisch (voor)onderzoek met ingreep in de bodem (erkenning type 1). Bij de inventarissen is de belangrijkste wijziging dat voor het verwijderen uit een vastgestelde inventaris van een onroerend goed dat volledig gesloopt of verdwenen is, er geen openbaar onderzoek moet worden georganiseerd.

Het aantal vrijstellingen van archeologisch vooronderzoek wordt uitgebreid. Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen gemotiveerde vrijstelling verlenen in een vijftal gevallen, die de commissie bekend zijn en eerder al werden opgesomd. Er komt een premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. De berekening van de premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd van 40 tot 80 procent.

In het hoofdstuk over beschermingen wordt een snelle procedure ingeschreven voor het wijzigen van een beschermingsbesluit tot definitieve bescherming in geval van de verplaatsing van een beschermd goed. Bovendien zal in de toekomst ook het advies van de zakelijkrechthouder bijkomend ingewonnen worden voorafgaand aan de voorlopige bescherming. De onroerenderfgoedrichtplannen zullen in de toekomst goedgekeurd worden door de minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, waar dit nu door de Vlaamse Regering gebeurt.

Om de planlasten te verminderen, zal een goedgekeurd beheersplan enkel nog verplicht zijn bij premieaanvragen voor werelderfgoed, beschermde stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites, alsook voor meerjarige subsidieovereenkomsten. De mogelijkheid tot het verkrijgen van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan wordt tevens geschrapt.

Tot slot zal bij de voorafnames omwille van de hoogdringendheid worden opgenomen dat de werken binnen het jaar na de toekenning moeten worden aangevat. Als dat niet gebeurt wordt het dossier opnieuw op de wachtlijst geplaatst.

Het voorstel zoals opgenomen in de conceptnota om het oppervlaktecriteria buiten archeologische zones te verruimen van 3000 m² naar 5000 m² werd niet doorgevoerd.

lees meer >

BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING MILIEUWETBOEK, BESLUIT OMGEVINGSLAWAAI EN MILIEUVERGUNNINGSDECREET

25.10.2018

Met het decreet van 24 mei 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werden een aantal zaken in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning gewijzigd met het oog op administratieve vereenvoudiging en dematerialisatie.

Op 24 oktober 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, van het besluit van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van Boek I van het Milieuwetboek wat betreft de beoordeling van de effecten van projecten op het leefmilieu gepubliceerd dat werd aangenomen door de Waalse Regering op 6 september 2018. Het besluit bevat aanpassingen aan het milieuvergunningsbesluit, het besluit betreffende omgevingslawaai en het milieuwetboek welke in het kader van de aanname van het decreet van 24 mei 2018 noodzakelijk waren om deze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn zoals voormeld.

lees meer >

WHO’S WHO? BELGISCH UBO-REGISTER WELDRA VAN START

24.10.2018

Vanaf 31 oktober 2018 zal iedere in België opgerichte vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust verplicht zijn om alle UBO’s kenbaar te maken bij het UBO-register. UBO’s zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn, of het zeggenschap hebben over de vennootschap, vereniging, stichting, vzw of trust. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owners”, in België kortweg de “Uiteindelijk Begunstigden” genoemd.

Voor vennootschappen zijn dat normaliter de natuurlijke personen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks (samengeteld) meer dan 25% van de stemrechten, de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap bezitten. Ook natuurlijke personen die op een andere wijze het zeggenschap hebben over een vennootschap (bijv. via afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst), zijn uiteindelijke begunstigden. Indien het niet mogelijk is aldus de uiteindelijke begunstigde(n) te identificeren, worden de leden van het hoger leidinggevend personeel als de uiteindelijke begunstigden beschouwd.

Alle informatieplichtigen zullen uiterlijk op 31 maart 2019  de relevante gegevens moeten meedelen. Doen zij dat niet, dan heeft de Minister van Financiën de mogelijkheid een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR op te leggen.

Onze advocaten staan u met plezier bij in het identificeren en juist categoriseren van de UBO’s binnen uw onderneming, het verzamelen van de juiste informatie en het correct registreren in het UBO-register. Ook bij de verplichte communicatie aan de UBO’s zelf kunnen wij u adviseren.

Mocht u, de bestuurders binnen uw onderneming of de UBO’s van uw onderneming hierover aanvullende informatie/begeleiding wensen, neem dan met ons contact op via ubo@astrealaw.be of uw gebruikelijke contactpersoon binnen Astrea.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen.

FAQ:

1. Wie kwalificeert als UBO?

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
  een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. In het geval van indirecte controle is het percentage dat in aanmerking moet worden genomen het gewogen percentage.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter;
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

2. Wie moet de gegevens meedelen?

De informatieplichtigen, dit zijn alle volgende juridische entiteiten: vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiduciën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn. In praktijk komt de taak op de schouders van de relevante bestuursorganen.

3. Kan de informatieplichtige een derde mandateren om in zijn plaats het register in te vullen?

Ja, twee opties zijn mogelijk:

- Hetzij het “intern mandaat” of Role Management Administration (“RMA”): de wettelijke vertegenwoordiger van een informatieplichtige verleent deze rol aan een van de leden van zijn juridische entiteit. Dit stelt deze laatste in staat het register in de plaats van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen, in zijn naam en voor zijn rekening;

- Hetzij het “extern mandaat”: de wettelijke vertegenwoordiger verleent een mandaat aan een externe derde om de informatie in zijn naam in te vullen. Astrea biedt deze dienst voor u aan.

4. Welke gegevens moeten worden meegedeeld?

Zeer gedetailleerde gegevens, de omvang van de informatieverplichting voor vennootschappen* is bijzonder uitgebreid. De volgende informatie moet verplicht worden meegedeeld:

 • naam en voornaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • nationaliteit(en);
 • land van verblijf;
 • volledig verblijfsadres;
 • datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • Rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en in voorkomend geval elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is;
 • de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort;
 • of hij/zij de voorwaarden voor de kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijk of samen met andere personen vervult;
 • of hij/zij een rechtstreekse dan wel een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;
 • indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens; en
 • de omvang van het uiteindelijke belang.

*De regels voor (internationale) vzw's, stichtingen, trusts en fiducieën en daarmee vergelijkbare juridische entiteiten zijn in grote mate gelijklopend, doch wijken op bepaalde punten ook af.

5. Op welke manier moeten de gegevens worden meegedeeld?

Elektronisch, via het online platform van de FOD Financiën www.MyMinFin.be zal men met een e-ID kunnen inloggen en de nodige informatie meedelen. Desgevallend kan het meedelen van informatie ook door een gevolmachtigd lasthebber worden uitgevoerd. Indien gewenst, kan Astrea u bijstaan bij het vervullen van deze verplichtingen.

6. Tegen wanneer moeten de gegevens worden meegedeeld?

Snel, vanaf de inwerkingtreding van het KB (31 oktober 2018) hebben alle informatieplichtigen (lees voornamelijk bestuurders en zaakvoerders) in principe één maand de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe regels. De administratie heeft echter al aangekondigd dat de informatieplichtigen tijd zullen hebben tot 31 maart 2019, uiterlijk op die datum dienen alle relevante gegevens te worden geregistreerd. Nadien zal dit bij iedere wijziging moeten gebeuren, alsook minstens één maal per jaar moeten worden bijgewerkt.

7. Zijn er uitzonderingen?

Ja, in uitzonderlijke omstandigheden zal de uiteindelijke begunstigde de Administratie van de Thesaurie kunnen verzoeken om de toegang tot zijn/haar informatie in het register geheel of gedeeltelijk te beperken. De uiteindelijke begunstigde moet daarvoor wel kunnen aantonen dat die toegang hem/haar blootstelt aan een onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie inhoudt. Ook indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is, kan een beperking van de toegang tot de informatie worden gevraagd.

8. Wie heeft er toegang tot het UBO-register?

(bijna) Iedereen. De informatie in het UBO-register met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van Belgische vennootschappen zal toegankelijk zijn voor:

 • de bevoegde autoriteiten (waaronder de fiscus);
 • de entiteiten die moeten voldoen aan hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van hun cliënten zoals opgelegd door de witwaspreventiewet (bijvoorbeeld financiële instellingen, banken, boekhoudkantoren, advocaten, etc.);
 • elke burger (mits betaling van een administratieve kost (nog te bepalen door de Minister van Financiën).

De derde categorie – "elke burger" – zal evenwel slechts beperkt toegang hebben tot informatie over de uiteindelijke begunstigde (de voornaam, de geboortedag, het volledig verblijfsadres en het Rijksregisternummer of equivalent van de uiteindelijke begunstigde zullen niet publiek toegankelijk zijn).

De raadpleging van het register zal echter steeds gebeuren zonder dat de betrokken vennootschap of de uiteindelijk begunstigde daarvan op de hoogte wordt gebracht.

9. Zijn er sancties?

Ja, er zijn drie mogelijke inbreuken, waaraan telkens een administratieve en/of strafrechtelijke sanctie is gekoppeld:

 • het niet inwinnen en niet bijhouden van de vereiste informatie
 • het niet (tijdig) overmaken van de informatie aan het UBO-register; en
 • het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie aan het UBO-register.

De Minister van Financiën kan een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR opleggen aan de bestuurders, en in voorkomend geval aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan of van het directiecomité en aan de personen die deelnemen aan de effectieve leiding van de vennootschap.

Wanneer de eerste of de tweede inbreuk wordt vastgesteld, worden de bestuurders van de vennootschap bovendien bestraft met een geldboete van 50 EUR tot 5.000 EUR (vermenigvuldigd met de opdeciemen uiteindelijk 400 EUR tot 40.000 EUR).

10. Hoe kan u zich voorbereiden?

Als volgt, op haar website geeft de FOD Financiën alvast de volgende tips mee om u voor te bereiden op de informatieverplichtingen:

 • te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen;
 • te bepalen tot welke categorie uw uiteindelijke begunstigde behoort;
 • te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Astrea maakt u met plezier wegwijs doorheen deze nieuwe regelgeving.

lees meer >