COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

DE KOSTEN VAN HET PROCES : DE OUDE ROLRECHTEN VERNIEUWD

31.1.2019

De oude regeling met betrekking tot griffie- en rolrechten is terug van weggeweest, maar in gewijzigde vorm. De regering heeft een nieuwe regeling uitgewerkt die op 1 februari 2019 in werking treedt. Het Grondwettelijke Hof vernietigde immers de voorgaande regeling, ingevoerd bij wet van 28 april 2015 in het arrest nr. 13/2017.

In de nieuwe regeling worden de rolrechten opnieuw berekend aan de hand van de aard van de zaak en het niveau van het gerecht. Vooreerst worden de nieuwe rolrechten verhoogd (e.g. voor de ondernemingsrechtbank van 100 naar 165 EUR). Deze stijging zal voornamelijk voelbaar zijn bij de hogere rechtbanken (e.g. voor het Hof van Beroep van 210 naar 400 EUR). Daarentegen moeten geen rolrechten meer worden betaald bij zaken voor de arbeidsgerechten en in het kader van insolventieprocedures (faillissement en gerechtelijke reorganisatie, boek XX Wetboek Economisch Recht. Wat de soort rol betreft, worden per gerechtelijk niveau dezelfde tarieven toegepast.

De nieuwe wet brengt echter een veel belangrijkere verandering met zich mee. Waar vroeger de griffierechten werden betaald bij de start van de procedure door de eisende partij, worden de rol- en griffierechten vanaf 1 februari bepaald bij de eindbeslissing van de rechter en worden ze ten laste van de veroordeelde partij gelegd. Bij weglating of doorhaling van de rol valt het recht ten laste van de partij die de zaak op de rol heeft gezet. Tegen deze veroordeling staat geen enkel rechtsmiddel meer open.

Het rolrecht is opeisbaar op de datum van de veroordeling en moet, in het uitzonderlijke geval van een beroep met schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad, betaald worden binnen een termijn van ten laatste drie maanden vanaf de beroepsakte.

Verder moet het rijksregister- of het ondernemingsnummer van de eisende partij vanaf 1 februari steeds vermeld worden op de gedinginleidende akte. Bij het laattijdig betalen van de rolrechten kan een administratieve boete van minimum 25,00 EUR tot maximum de helft van het rolrecht worden opgelegd.

Bron: Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek, - en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, B.S., 20 december 2018.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON XAAS FOR WHO’S WHO LEGAL

30.1.2019

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has contributed an article entitled “Xaas: the legal implications of the inevitable evolution towards an integrated, service-based business model” to the Data section of the Who's Who Legal website.

In this article, Steven De Schrijver discusses the rapidly evolving “anything-as-a-service” business, its benefits and drawbacks and the legal challenges it raises.

You can access this article through the following link: Xaas: the legal implications of the inevitable evolution towards an integrated service-based business model.

lees meer >

STEVE TRONCKOE DRAAGT BIJ AAN BESTENDIG HANDBOEK DISTRIBUTIERECHT

28.1.2019

Steve Tronckoe van het Astrea departement Sociaal Recht heeft een “Model Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers“ bijgedragen aan het losbladig naslagwerk “Bestendig Handboek Distributierecht”. Hij is auteur voor Wolters Kluwer sinds 2007.

Het onderwerp wordt behandeld vanuit een arbeidsrechtelijk, sociale zekerheidsrechtelijk en fiscaal perspectief. Het bevat nuttige verwijzingen naar rechtspraak en praktijktoepassingen alsook modellen die onmiddellijk bruikbaar zijn.

In de reeks Bestendige Handboeken die wordt gepubliceerd door Wolters Kluwer worden specifieke rechtsmateries elk in een aparte uitgave op een praktische en zeer bevattelijke manier benaderd.

Meer informatie met betrekking tot het Bestendig Handboek Distributierecht kan u terugvinden via volgende link: Wolters Kluwer - Bestendig Handboek Distributierecht.

lees meer >

NINO VERMEIRE PUBLICEERT BIJDRAGE IN HET TIJDSCHRIFT STORM VOOR STEDENBOUW, OMGEVINGSRECHT EN MILIEU

22.1.2019

Nino Vermeire van Astrea publiceert een bijdrage met als titel “Discretionaire bevoegdheid redt stad Brugge in hamburgerstrijd” in het nieuwe tijdschrift STORM voor Stedenbouw, Omgevingsrecht en Milieu, dat op 30 januari 2019 door die Keure wordt gelanceerd.

De bijdrage bespreekt een betwisting met betrekking tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van een historisch pand in Brugge tot een hamburgerrestaurant.

U kan hier de bijdrage lezen.

lees meer >

WENDY DENOODT PUBLICEERT ARTIKEL OVER “SOLLICITEREN IN HET DIGITALE TIJDPERK"

17.1.2019

Wendy Denoodt van het Astrea departement Sociaal Recht publiceerde een artikel op het webplatform van het magazine “KMOinsider” getiteld “Solliciteren in het digitale tijdperk: wat mag en wat kan niet?”

In dit artikel beantwoordt Wendy Denoodt een aantal vragen over hoever werkgevers of HR-consultants wettelijk kunnen gaan in het gebruik van sociale media om informatie over sollicitanten in te winnen.

U kan het artikel terugvinden via volgende link: Solliciteren in het digitale tijdperk: wat mag en wat kan niet?.

lees meer >

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT BIJDRAGE IN HET TIJDSCHRIFT STORM VOOR STEDENBOUW, OMGEVINGSRECHT EN MILIEU

17.1.2019

Philippe Van Wesemael publiceert een eerste bijdrage in het nieuwe tijdschrift STORM voor Stedenbouw, Omgevingsrecht en Milieu, dat op 30 januari 2019 door die Keure wordt gelanceerd.

De bijdrage bespreekt de strenger evoluerende rechtspraak van de hoven van beroep inzake de vorderingen van projectontwikkelaars, die in het verleden onterecht betaalde sociale lasten trachten terug te krijgen van de overheid.

U kan hier de bijdrage lezen.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER UITGEROEPEN TOT GLOBAL ELITE THOUGHT LEADER DOOR WHO’S WHO LEGAL

14.1.2019

Onze Technologie en M&A vennoot Steven De Schrijver werd door Who's Who Legal opnieuw uitgeroepen tot “Global Elite Thought Leader” (EU) in 4 categorieën: “IT”, “Gegevensbescherming en Privacy”, “Gegevensbeveiliging” en “Telecoms & Media”. Hij wordt “de nummer één IT-advocaat  in België” genoemd en bronnen verklaren dat “hij een goed inzicht heeft in het bedrijf van zijn klanten, wat absoluut noodzakelijk is op het gebied van persoonlijke gegevens”.

Gefeliciteerd Steven! Een welverdiende erkenning…

lees meer >

THE BELGIAN COMPETITION AUTHORITY ENGAGES WITH CRUCIAL ISSUES ON SPORTS AND COMPETITION LAW

11.1.2019

In a preliminary assessment it was held that certain rules of the FEI (Federation Equestre International) regarding jumping events are anti-competitive. Firstly, this assessment argues that the FEI approval procedure for organizing horse racing events is opaque, giving the FEI such a discretionary power that the organization of new jumping events can be delayed or prevented. Secondly, it is argued that excessive sanctions for participation in non-accredited events of athletes, horses and officials infringes their commercial liberty and is anti-competitive. Thirdly, also the FEI rule enabling an event organizer to postpone or block the organization of a competing event is challenged. The decision contains interesting statements on regulatory powers of sports governing bodies to pursue goals such as integrity of sports and competitions, athletes’ health and well-being, and public health. After the FEI brought its regulations in line with these preliminary findings, the Investigation and Prosecution Service decided to end its investigation. The full text of the decision is only available in French. See https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2018-pk-41-aud_pub.pdf

For any questions on sports or competition law, do not hesitate to contact Pieter Paepe (ppa@astrealaw.be) or your usual contact at the firm. 

lees meer >

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING VAN HET ONROERENDERFGOEDBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE

7.1.2019

Eind december werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering op 14 december 2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie, gepubliceerd.

Begin 2017 werd een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 uitgevoerd. Het resultaat van deze evaluatie werd weergegeven in het Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet dd. 12 mei 2017.

Op 14 juli 2017 verleende de Vlaamse Regering goedkeuring aan de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. De nota schetste de uiteindelijk beoogde aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving. De nodige wijzigingen aan het decreet werden al doorvertaald in een aanpassingsdecreet, dat op 4 juli 2018 werd aangenomen door het Vlaams Parlement en op 13 juli 2018 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd. Het nu voorliggende aanpassingsbesluit voorziet verdere doorvertaling, waarbij de conceptnota en het aangepaste decreet uiteraard het eerste referentiekader vormen. Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering nu definitief haar Onroerenderfgoedbesluit en andere besluiten naar aanleiding van voormelde evaluatie.

lees meer >

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TER UITVOERING VAN HET VLAAMS WONINGHUURDECREET

27.12.2018

Vorige week werd in het Belgisch Staatsblad het besluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 december 2018.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat op een aantal vlakken een opdracht aan de Vlaamse Regering om verder uitvoering te geven aan de decretale bepalingen. Met dit besluit vervult de Vlaamse Regering deze decretale opdracht.

Het betreft in het bijzonder het opstellen van een vulgariserende toelichting met betrekking tot huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten waarnaar wordt verwezen in de huurovereenkomst om de gebreken vast te stellen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, om een lijst vast te stellen van kleine herstellingen en, wat huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen betreft, van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend, en om het formulier vast te stellen waarmee de financiële instelling ten aanzien van de verhuurders bevestigt dat de huurwaarborg toegekend is.

lees meer >