COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

IT & MEDIA

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Astrea’s departement Intellectueel Eigendomsrecht behandelt alle traditionele takken van het intellectueel eigendomsrecht, zoals merkenrecht, auteursrecht, tekeningen- en modellenrechten, octrooirecht, domeinnamen, databankenrechtrecht, rechten inzake bedrijfsgeheimen, zakengeheimen en know-how en rechten inzake computerprogramma’s. Voor octrooirechtelijke zaken werkt Astrea nauw samen met octrooibureau’s en octrooigemachtigden.

We beschermen de eigendomsrechten van onze cliënten via nationale en internationale registratieprocedures, redigeren en onderhandelen contracten met intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten en staan cliënten bij in intellectuele eigendomsrechtelijke transacties. Samen met de departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit reiken we intellectueelrechtelijke en fiscale oplossingen aan in nationale en internationale herstructureringen. Bij bedrijfsovernames staan we onze cliënten ook bij met het juridisch boekenonderzoek (zogenaamde “due diligence”) om de waarde van immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten, te bepalen.

Daarnaast begeleiden we cliënten in administratieve procedures voor rechtsgeschillen en arbitrages inzake intellectuele eigendomsrechten. Ook wat betreft procedures ter bestrijding van namaak, piraterij en andere inbreuken of andere nevenvorderingen, procedures voor de strafrechtelijke rechtbanken, douanemaatregelen (op nationaal of Europees niveau) en alternatieve geschillenregelingen hebben we een uitgebreide expertise en ervaring.

Tenslotte beschikt Astrea over ruime ervaring in zaken waarin de Europeesrechtelijke aspecten van intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van nieuwe technologieën behandeld worden.

lees meer >

INFORMATICARECHT

Reeds sedert vele jaren staat Astrea belangrijke Belgische en multinationale IT-bedrijven juridisch bij en onderhoudt ze nauwe contacten met regelgevende overheden en associaties in de IT-sector. Daardoor bezit ons team een uitzonderlijke kennis van de IT-industrie en kan het mee evolueren met de nieuwste technologieën.

Het department Informaticarecht van Astrea staat ten dienste van producenten van computeruitrusting, ontwikkelaars van computerprogrammatuur en aanbieders van andere IT-gerelateerde diensten zoals consultancy, ondersteuning en onderhoud alsook de klanten van deze bedrijven.

Astrea biedt advies en stelt documentatie op voor onder andere:

 • software-gerelateerde contracten
 • internet-gerelateerde overeenkomsten en zaken
 • cloud computing
 • elektronische handel en reclame
 • openbare aanbesteding van computerapparatuur of -programmatuur of IT-projecten
 • online kansspelen en video- of online spellen
 • IT-veiligheid
 • juridische problemen voortvloeiend uit de voortschrijdende digitalisering van informatie en de uitwisseling van informatie tussen alle mogelijke apparatuur.

Naast het verlenen van advies en het opstellen van contracten rond IT-gerelateerde materies staan we onze cliënten ook bij in IT-gerelateerde rechtsgeschillen. Hierbij stellen we altijd de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal.

IT-gerelateerde juridische problemen betreffen vaak het internet en overstijgen daardoor regelmatig de nationale grenzen. Daarom hebben we een netwerk van gespecialiseerde buitenlandse correspondenten opgebouwd die onze cliënten in deze zaken kunnen bijstaan.

lees meer >

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Het volume aan verwerkte persoonsgegevens in een bedrijf neemt alsmaar toe en nieuwe technologieën hebben de verwerkingsmethodes drastisch gewijzigd. De naleving van de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens wordt steeds belangrijker in deze steeds verder digitaliserende wereld.

Cliënten hebben een strategie nodig om deze wetgeving na te kunnen leven. Bovendien kan een dergelijke efficiënte strategie een bedrijf helpen om zijn reputatie te verbeteren en om de relaties met klanten en werknemers te versterken.

Astrea heeft tal van internationale bedrijven geadviseerd rond de bescherming van persoonsgegevens in België, de andere EU-Lidstaten en Noorwegen en Zwitserland. We beschikken hiervoor over een breed netwerk van gespecialiseerde correspondenten. We blijven hierbij de enige contactpersoon en coördineren multi-jurisdictionele of pan-Europese projecten.

Astrea heeft een ruime ervaring met het organiseren of coördineren van audits in één of meerdere jurisdicties om de verwerking van persoonsgegevens bij onze cliënten in kaart te brengen, alsook hun systemen voor het bewaren en bewerken van persoonsgegevens en het bestaande niveau van naleving. Het toepassingsgebied van de audit wordt uiteraard samen met de cliënt bepaald.

We analyseren de gegevens en stellen een auditrapport op. Op basis daarvan kunnen we:

 • aanmeldingen doen bij de bevoegde autoriteiten
 • gedragscodes of richtsnoeren opstellen
 • trainingen geven
 • outsourcingcontracten, mededelingen aan of instemmingsformulieren voor klanten of medewerkers dan wel clausules voor arbeidsovereenkomsten, klantencontracten of algemene voorwaarden redigeren
 • oplossingen uitwerken voor de internationale overdracht van persoonsgegevens
 • een nalevingsplan- of strategie opstellen en implementeren.

Astrea’s nauwe relaties met administratieve overheden en toezichthouders laten ons ook toe om de laatste ontwikkelingen rond de privacy-wetgeving op te volgen. We hebben verscheidene cliënten met succes bijgestaan in procedures ingeleid door de privacy-autoriteiten.

lees meer >

OUTSOURCING

Aanvankelijk ging outsourcing vaak om complete IT-departementen, waarbij veel aandacht moest uitgaan naar de overdracht van het personeel aan de dienstverlener en het opstellen van service level agreements (SLA’s).

Vandaag moeten deze activiteiten vaak overgebracht worden naar een nieuwe leverancier (tweede of derde generatie outsourcing). De focus ligt daarbij op rapportering en toezicht (de zogenaamde ‘governance’), het vermijden van afhankelijkheid en het bevorderen van de flexibiliteit. De positie van de werknemers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze werknemers van rechtswege zullen overgedragen worden aan de nieuwe leverancier, zal afhangen van de overeenkomst met de nieuwe leverancier.

Astrea heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zowel leveranciers (bedrijven die outsourcingdiensten aanbieden) en klanten (bedrijven die hun IT-activiteiten outsourcen) in hun outsourcingprojecten.

Outsourcing vergt vaak een multidisciplinaire benadering. De advocaten van Astrea zijn actief in verschillende praktijkgebieden, maar handelen als één hecht team bij outsourcing voor onder meer de volgende gevallen:

 • Vennootschapsrecht: oprichten van dochtervennootschappen of bijkantoren, de overdracht van activa of het opzetten van complexe joint venture-structuren
 • Fiscaliteit: fiscaal optimale structuren voor grensoverschrijdende outsourcing en serviceniveau-overeenkomsten en de bijhorende BTW-aspecten
 • Financieel: structureren en minimaliseren van de fiscale risico’s van de verkoop en wederverhuring van uitrusting bij outsourcing-transacties
 • HR: arbeidsrechtelijke aspecten van een outsourcing-transactie
 • Regelgeving: mededinging, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enz.
 • Intellectuele eigendom: de  intellectueelrechtelijke aspecten van outsourcing zoals de overdrachten van technologie, het verdelen van eigendomsrechten in R&D en de bescherming van intellectuele eigendom
 • IT: IT-rechtelijke aspecten van outsourcing zoals overdrachten van technologie, serviceniveau-overeenkomsten, enz.
 • Onroerend goed: vastgoedrechtelijke en milieurechtelijke aspecten van outsourcing.
lees meer >

MEDIARECHT

Astrea adviseert alle soorten van media-spelers, zij het televisie- en radiostations, TV en filmproducenten, internetbedrijven, uitgevers van kranten, boeken en tijdschriften, reclame- en eventbureau’s in verband met alle aspecten van het mediarecht:

 • Persvrijheid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • (On)rechtmatigheid van publicaties
 • Bronnengeheim
 • Hoor-en wederhoor
 • Recht op privacy
 • Recht om vergeten te worden op het internet
 • E-reputatie
 • Diefstal van identiteit
 • Portret- en persoonlijkheidsrechten
 • Aansprakelijkheid van uitgevers of Internet Service Providers voor de inhoud van hun (online) publicaties
 • Oneerlijke marktpraktijken
 • Marketing- en reclamerecht
 • Plaatsing van producten
 • Online marketing
 • Zoekmotoren
 • Sociale netwerksites
 • Promotionele wedstrijden
 • Loterijen
 • Promotie-en sponsoring
 • Sportrecht
 • Opdrachten voor uitvoerende kunstenaars of sportmensen
 • Consumentenbescherming
 • Mediaregulering
 • Uitzendrechten
 • Toegang tot de kabel
 • Video-on-demand.

Naast het verlenen van advies en het opstellen van contracten rond media-gerelateerde materies staan wij onze cliënten ook bij in media-gerelateerde rechtsgeschillen waarbij we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal stellen.

lees meer >

KANSSPELRECHT

Astrea begeleidt aanbieders van on- en offline kansspelen, financiële instellingen, internet en mediabedrijven,  softwareontwikkelaars en belangenverenigingen in alle aspecten van het kansspelrecht, met inbegrip van regelgeving toepasselijk op  loterijen, weddenschappen, gokken en wedstrijden. Onze expertise omvat zowel kansspelen aangeboden in de reële wereld als op het  internet of via mobiele applicaties.

Astrea heeft bijgevolg een unieke expertise in het kansspelrecht, zowel op Belgisch als Europees niveau. Wat het Belgisch recht betreft, adviseren we rond alle aspecten van de Belgische kansspelwetgeving. Op Europees vlak begeleiden we cliënten bij de toepassing van de interne marktvrijheden en -wetgeving, het mededingingsrecht en eventuele staatssteun in deze specifieke sector.

Naast algemene commerciële, regelgevende en fiscale adviesverlening verzorgen we ook:

 • de opvolging van de regelgevende ontwikkelingen in België en Europa
 • de opstelling van complexe contracten
 • de begeleiding van de relaties met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten
 • hulp bij het verkrijgen van vergunningen, zoals onder meer voor het aanbieden van casinospelen, spelen in speelautomatenhallen en weddenschappen, en dit zowel in de ‘werkelijke wereld’ als ‘on-line’. Wij verlenen ook assistentie bij het bekomen van andere vergunningen, zoals vergunningen voor  het personeel in kansspelinrichtingen, voor leveranciers en herstellers van kansspelen,  enz.
 • het aanvechten van exploitatieschorsingen of opname op de zwarte lijst van kansspelaanbieders
 • de vertegenwoordiging in administratieve en gerechtelijke procedures op Europees en Belgisch niveau.
lees meer >
IT & MEDIA
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Astrea’s departement Intellectueel Eigendomsrecht behandelt alle traditionele takken van het intellectueel eigendomsrecht, zoals merkenrecht, auteursrecht, tekeningen- en modellenrechten, octrooirecht, domeinnamen, databankenrechtrecht, rechten inzake bedrijfsgeheimen, zakengeheimen en know-how en rechten inzake computerprogramma’s. Voor octrooirechtelijke zaken werkt Astrea nauw samen met octrooibureau’s en octrooigemachtigden.

We beschermen de eigendomsrechten van onze cliënten via nationale en internationale registratieprocedures, redigeren en onderhandelen contracten met intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten en staan cliënten bij in intellectuele eigendomsrechtelijke transacties. Samen met de departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit reiken we intellectueelrechtelijke en fiscale oplossingen aan in nationale en internationale herstructureringen. Bij bedrijfsovernames staan we onze cliënten ook bij met het juridisch boekenonderzoek (zogenaamde “due diligence”) om de waarde van immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten, te bepalen.

Daarnaast begeleiden we cliënten in administratieve procedures voor rechtsgeschillen en arbitrages inzake intellectuele eigendomsrechten. Ook wat betreft procedures ter bestrijding van namaak, piraterij en andere inbreuken of andere nevenvorderingen, procedures voor de strafrechtelijke rechtbanken, douanemaatregelen (op nationaal of Europees niveau) en alternatieve geschillenregelingen hebben we een uitgebreide expertise en ervaring.

Tenslotte beschikt Astrea over ruime ervaring in zaken waarin de Europeesrechtelijke aspecten van intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van nieuwe technologieën behandeld worden.

INFORMATICARECHT

Reeds sedert vele jaren staat Astrea belangrijke Belgische en multinationale IT-bedrijven juridisch bij en onderhoudt ze nauwe contacten met regelgevende overheden en associaties in de IT-sector. Daardoor bezit ons team een uitzonderlijke kennis van de IT-industrie en kan het mee evolueren met de nieuwste technologieën.

 

Het department Informaticarecht van Astrea staat ten dienste van producenten van computeruitrusting, ontwikkelaars van computerprogrammatuur en aanbieders van andere IT-gerelateerde diensten zoals consultancy, ondersteuning en onderhoud alsook de klanten van deze bedrijven.

Astrea biedt advies en stelt documentatie op voor onder andere:

 • software-gerelateerde contracten
 • internet-gerelateerde overeenkomsten en zaken
 • cloud computing
 • elektronische handel en reclame
 • openbare aanbesteding van computerapparatuur of -programmatuur of IT-projecten
 • online kansspelen en video- of online spellen
 • IT-veiligheid
 • juridische problemen voortvloeiend uit de voortschrijdende digitalisering van informatie en de uitwisseling van informatie tussen alle mogelijke apparatuur.

Naast het verlenen van advies en het opstellen van contracten rond IT-gerelateerde materies staan we onze cliënten ook bij in IT-gerelateerde rechtsgeschillen. Hierbij stellen we altijd de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal.

IT-gerelateerde juridische problemen betreffen vaak het internet en overstijgen daardoor regelmatig de nationale grenzen. Daarom hebben we een netwerk van gespecialiseerde buitenlandse correspondenten opgebouwd die onze cliënten in deze zaken kunnen bijstaan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Het volume aan verwerkte persoonsgegevens in een bedrijf neemt alsmaar toe en nieuwe technologieën hebben de verwerkingsmethodes drastisch gewijzigd. De naleving van de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens wordt steeds belangrijker in deze steeds verder digitaliserende wereld.

Cliënten hebben een strategie nodig om deze wetgeving na te kunnen leven. Bovendien kan een dergelijke efficiënte strategie een bedrijf helpen om zijn reputatie te verbeteren en om de relaties met klanten en werknemers te versterken.

Astrea heeft tal van internationale bedrijven geadviseerd rond de bescherming van persoonsgegevens in België, de andere EU-Lidstaten en Noorwegen en Zwitserland. We beschikken hiervoor over een breed netwerk van gespecialiseerde correspondenten. We blijven hierbij de enige contactpersoon en coördineren multi-jurisdictionele of pan-Europese projecten.

Astrea heeft een ruime ervaring met het organiseren of coördineren van audits in één of meerdere jurisdicties om de verwerking van persoonsgegevens bij onze cliënten in kaart te brengen, alsook hun systemen voor het bewaren en bewerken van persoonsgegevens en het bestaande niveau van naleving. Het toepassingsgebied van de audit wordt uiteraard samen met de cliënt bepaald.

We analyseren de gegevens en stellen een auditrapport op. Op basis daarvan kunnen we:

 • aanmeldingen doen bij de bevoegde autoriteiten
 • gedragscodes of richtsnoeren opstellen
 • trainingen geven
 • outsourcingcontracten, mededelingen aan of instemmingsformulieren voor klanten of medewerkers dan wel clausules voor arbeidsovereenkomsten, klantencontracten of algemene voorwaarden redigeren
 • oplossingen uitwerken voor de internationale overdracht van persoonsgegevens
 • een nalevingsplan- of strategie opstellen en implementeren.

Astrea’s nauwe relaties met administratieve overheden en toezichthouders laten ons ook toe om de laatste ontwikkelingen rond de privacy-wetgeving op te volgen. We hebben verscheidene cliënten met succes bijgestaan in procedures ingeleid door de privacy-autoriteiten.

OUTSOURCING

Aanvankelijk ging outsourcing vaak om complete IT-departementen, waarbij veel aandacht moest uitgaan naar de overdracht van het personeel aan de dienstverlener en het opstellen van service level agreements (SLA’s).

Vandaag moeten deze activiteiten vaak overgebracht worden naar een nieuwe leverancier (tweede of derde generatie outsourcing). De focus ligt daarbij op rapportering en toezicht (de zogenaamde ‘governance’), het vermijden van afhankelijkheid en het bevorderen van de flexibiliteit. De positie van de werknemers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze werknemers van rechtswege zullen overgedragen worden aan de nieuwe leverancier, zal afhangen van de overeenkomst met de nieuwe leverancier.

Astrea heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zowel leveranciers (bedrijven die outsourcingdiensten aanbieden) en klanten (bedrijven die hun IT-activiteiten outsourcen) in hun outsourcingprojecten.

Outsourcing vergt vaak een multidisciplinaire benadering. De advocaten van Astrea zijn actief in verschillende praktijkgebieden, maar handelen als één hecht team bij outsourcing voor onder meer de volgende gevallen:

 • Vennootschapsrecht: oprichten van dochtervennootschappen of bijkantoren, de overdracht van activa of het opzetten van complexe joint venture-structuren
 • Fiscaliteit: fiscaal optimale structuren voor grensoverschrijdende outsourcing en serviceniveau-overeenkomsten en de bijhorende BTW-aspecten
 • Financieel: structureren en minimaliseren van de fiscale risico’s van de verkoop en wederverhuring van uitrusting bij outsourcing-transacties
 • HR: arbeidsrechtelijke aspecten van een outsourcing-transactie
 • Regelgeving: mededinging, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enz.
 • Intellectuele eigendom: de  intellectueelrechtelijke aspecten van outsourcing zoals de overdrachten van technologie, het verdelen van eigendomsrechten in R&D en de bescherming van intellectuele eigendom
 • IT: IT-rechtelijke aspecten van outsourcing zoals overdrachten van technologie, serviceniveau-overeenkomsten, enz.
 • Onroerend goed: vastgoedrechtelijke en milieurechtelijke aspecten van outsourcing.
MEDIARECHT

Astrea adviseert alle soorten van media-spelers, zij het televisie- en radiostations, TV en filmproducenten, internetbedrijven, uitgevers van kranten, boeken en tijdschriften, reclame- en eventbureau’s in verband met alle aspecten van het mediarecht:

 • Persvrijheid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • (On)rechtmatigheid van publicaties
 • Bronnengeheim
 • Hoor-en wederhoor
 • Recht op privacy
 • Recht om vergeten te worden op het internet
 • E-reputatie
 • Diefstal van identiteit
 • Portret- en persoonlijkheidsrechten
 • Aansprakelijkheid van uitgevers of Internet Service Providers voor de inhoud van hun (online) publicaties
 • Oneerlijke marktpraktijken
 • Marketing- en reclamerecht
 • Plaatsing van producten
 • Online marketing
 • Zoekmotoren
 • Sociale netwerksites
 • Promotionele wedstrijden
 • Loterijen
 • Promotie-en sponsoring
 • Sportrecht
 • Opdrachten voor uitvoerende kunstenaars of sportmensen
 • Consumentenbescherming
 • Mediaregulering
 • Uitzendrechten
 • Toegang tot de kabel
 • Video-on-demand.

Naast het verlenen van advies en het opstellen van contracten rond media-gerelateerde materies staan wij onze cliënten ook bij in media-gerelateerde rechtsgeschillen waarbij we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal stellen.

KANSSPELRECHT

Astrea begeleidt aanbieders van on- en offline kansspelen, financiële instellingen, internet en mediabedrijven,  softwareontwikkelaars en belangenverenigingen in alle aspecten van het kansspelrecht, met inbegrip van regelgeving toepasselijk op  loterijen, weddenschappen, gokken en wedstrijden. Onze expertise omvat zowel kansspelen aangeboden in de reële wereld als op het  internet of via mobiele applicaties.

Astrea heeft bijgevolg een unieke expertise in het kansspelrecht, zowel op Belgisch als Europees niveau. Wat het Belgisch recht betreft, adviseren we rond alle aspecten van de Belgische kansspelwetgeving. Op Europees vlak begeleiden we cliënten bij de toepassing van de interne marktvrijheden en -wetgeving, het mededingingsrecht en eventuele staatssteun in deze specifieke sector.

Naast algemene commerciële, regelgevende en fiscale adviesverlening verzorgen we ook:

 • de opvolging van de regelgevende ontwikkelingen in België en Europa
 • de opstelling van complexe contracten
 • de begeleiding van de relaties met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten
 • hulp bij het verkrijgen van vergunningen, zoals onder meer voor het aanbieden van casinospelen, spelen in speelautomatenhallen en weddenschappen, en dit zowel in de ‘werkelijke wereld’ als ‘on-line’. Wij verlenen ook assistentie bij het bekomen van andere vergunningen, zoals vergunningen voor  het personeel in kansspelinrichtingen, voor leveranciers en herstellers van kansspelen,  enz.
 • het aanvechten van exploitatieschorsingen of opname op de zwarte lijst van kansspelaanbieders
 • de vertegenwoordiging in administratieve en gerechtelijke procedures op Europees en Belgisch niveau.