COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

HANDELS- & ECONOMISCH RECHT

ALGEMEEN HANDELSRECHT EN (INTERNATIONALE) HANDELSCONTRACTEN

Astrea heeft een uitgebreide expertise en ervaring met betrekking tot het algemeen handelsrecht. We verzorgen de redactie van commerciële contracten zoals algemene voorwaarden, koop-verkoopovereenkomsten, huurcontracten, dienstverleningsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en algemene samenwerkingsovereenkomsten.

Astrea staat u bij om:

 • risico’s tijdens de onderhandelingsfase te voorkomen
 • de aansprakelijkheid van de verschillende partijen goed in te richten
 • de contractuele bepalingen zorgvuldig op te stellen
 • de betaaltechnieken zo risicovrij mogelijk te maken
 • de beëindiging van de overeenkomst optimaal te beheren
 • de mededingingsrechtelijke en internationaal privaatrechtelijke aspecten van deze contracten te beheren.

Naast het opstellen en onderhandelen van deze contracten helpt Astrea haar Belgisch en internationaal cliënteel eveneens in juridische geschillen rond deze contracten. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met juridische procedures, zowel voor de rechtbanken als bij arbitrageprocedures. Wij staan bekend om ons snel, krachtdadig en efficiënt optreden, maar houden altijd rekening met de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten.

lees meer >

DISTRIBUTIERECHT

Astrea beschikt over een zeer specifieke en doorgedreven expertise in het domein van het distributierecht. Ons kantoor begeleidt haar nationaal en internationaal cliënteel bij de opstart, de uitvoering en de beëindiging van distributieactiviteiten binnen alle mogelijke distributievormen, zoals concessies van alleenverkoop, handelsagentuur, franchise, selectieve distributie en commissieverhoudingen, enz.

Onze overeenkomsten stemmen niet alleen overeen met alle toepasselijke wetgeving. Ze waarborgen ook optimaal uw belangen en zijn volledig op maat van uw project.

Dankzij ons internationaal correspondentienetwerk verlenen we onze diensten bovendien ook internationaal voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen over trekken.

Daarnaast ondersteunen we verdelers van producten en diensten of andere handelspersonen bij alle mogelijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomsten, en dat zowel voor de gewone rechtbanken als voor de arbitragerechtbanken.

Ook geven we geregeld advies met betrekking tot parallelimport, reclame, oneerlijke concurrentie en daarmee in aanraking komende marktpraktijken en geschillenbeslechting.

We verlenen deze diensten in tal van sectoren, maar doorheen de jaren hebben we met name een uitgesproken ervaring en goede reputatie opgebouwd binnen de automobielsector, waar we meerdere merken advies bieden rond de organisatie van hun dealernetwerk.

lees meer >

MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENRECHT

De Wet op de Marktpraktijken en het Consumentenrecht reglementeert uiteenlopende zaken waaronder de prijs- en hoeveelheidsaanduiding, contracten op afstand, contracten afgesloten buiten de onderneming van de onderneming, reclame en oneerlijke marktpraktijken, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enz. De wet bevat ook een dwingende regelgeving rond consumentenbescherming waaraan u zich als onderneming moet houden.

Astrea beschikt over een grondige kennis van deze wet en kan zijn cliënten daardoor preventief adviseren rond specifieke regelgeving, door geval per geval af te toetsen aan wat is toegelaten onder deze wet. Zo adviseren we u onder meer rond:

 • overeenkomsten met consumenten (verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, gezamenlijk aanbod)
 • reclamewetgeving en regelgeving betreffende marketing en promotiecampagnes
 • aanhaking/paratisme en andere oneerlijke marktpraktijken
 • verweer tegen oneerlijke concurrentie via de Wet Marktpraktijken.

Daarnaast verdedigt Astrea haar cliënteel in geval van geschillen, zoals in juridische procedures aangaande stakingsvorderingen waarbij de staking van een oneerlijke marktpraktijk kan worden bekomen via een rechterlijk stakingsbevel.

We vertegenwoordigen onze cliënten tenslotte ook in (buiten)gerechtelijke procedures en bij de administratieve autoriteiten (FOD Economie) in deze materies.

lees meer >

MEDEDINGINGSRECHT, STAATSSTEUN EN INTERNE MARKTWETGEVING

Astrea’s expertise omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch mededingingsrecht: restrictieve afspraken, misbruik van machtspositie, controle bij concentraties  en  staatssteunrecht. De advocaten van Astrea vertegenwoordigen Belgische en internationale ondernemingen voor de mededingingsautoriteiten en de rechtbanken, zowel in België als op Europees niveau.

We begeleiden onze cliënten bij mededingingsrechtelijke risico’s. Astrea heeft een specifieke expertise opgebouwd rond:

 • de distributie van producten
 • franchising
 • toelaatbare beperkingen in de wederverkoop
 • exclusiviteitsregelingen
 • en andere aspecten van mededinging tussen merken en binnen eenzelfde merk

We staan onze cliënten ook bij met:

 • het opzetten en implementeren van de optimale distributiesystemen
 • het opstellen en screenen van horizontale en verticale samenwerkingsovereenkomsten, onder meer met het oog op de toepassing van  EU groepsvrijstellingsverordeningen
 • aanmeldingen van concentraties (zoals fusies en overnames)
 • klachten inzake inbreuken op het mededingingsrecht
 • begeleiding bij mededingingsrechtelijke onderzoeken en procedures

Astrea geeft regelmatig opleidingen over het mededingingsrecht en ontwikkelt op maat gesneden handhavingsprogramma’s voor zijn cliënten. Deze programma’s helpen onze cliënten om inbreuken op het mededingingsrecht te vermijden en bereiden hen voor op onaangekondigde invallen door de toezichthoudende autoriteiten.

Daarnaast adviseert Astrea Belgische en internationale ondernemingen ook over de gevolgen van Europese interne marktwetgeving, en de wijze waarop die in de EU lidstaten werd omgezet. Onze expertise omvat onder meer:

 • productreglementering
 • verpakking
 • etikettering
 • voedselveiligheid
 • privacyrecht
 • milieurecht
 • intellectuele eigendom
 • reglementering van online diensten
 • financieel recht
 • mediarecht

We staan onze cliënten eveneens bij in de toepassing van de interne marktvrijheden en het aanvechten van nationale wetgeving die het Europees recht schendt (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal).  Ook voor bijstand bij procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en voor klachten bij de Europese Commissie kunnen onze cliënten bij ons terecht.

lees meer >

VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Elke onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd hetzij met een eis in aansprakelijkheid door een contractspartner of een derde, hetzij met de aansprakelijkheid van één of meer andere partijen die de onderneming schade toebrengen.

De wisselwerking tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is vaak erg ingewikkeld doordat het recht strikte regels oplegt rond wie welke partij kan aanspreken. De betrokkenheid van een veelvoud aan belangen bij grote aansprakelijkheidsdossiers is daarom niet uitzonderlijk en vereist een deskundige aanpak. Dit geldt des te meer aangezien de inzet vaak bijzonder groot is – ongevallendossiers leiden vaak niet enkel tot een substantiële financiële schade, doch gaan vaak ook gepaard met ernstig letsel.

Aan dergelijke schadeclaims zijn bovendien meestal verzekeringsrechtelijke aspecten verbonden uit hoofde van een mogelijk regres. De vaak voorkomende achterhoedegevechten tussen verzekerde en verzekeraar impliceren een deskundige juridische kennis om de verzekeringspolissen te analyseren en interpreteren.

Astrea staat een nationaal en internationaal cliënteel bij met advies en in procedures rond aansprakelijkheidskwesties, onder meer in de industrie en logistiek. Ook op het vlak van aansprakelijkheidsverzekering hebben wij een ruime ervaring.

lees meer >

KREDIETVERZEKERINGEN

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in een situatie van staking van betaling is geraakt.

In het kader van hun commerciële relaties staan ondernemingen betalingstermijnen toe en nemen zij een risico.

Elke onderneming, ongeacht haar omvang en haar activiteit, moet haar binnen- of buitenlandse transacties tegen wanbetaling beschermen.

Door een kredietverzekering te nemen kunnen bedrijven zich maximaal beschermen tegen staking van betalingen. Voor zaken doen met het buitenland bestaat de exportkredietverzekering.

Kredietverzekering is zeker een aanrader voor groeibedrijven alsook voor bedrijven wier omzet zich deels in het buitenland situeert.

Astrea helpt verzekeraars en verzekerden bij de inschatting van de opportuniteit om een kredietverzekering aan te gaan, bij de onderhandeling van de overeenkomst, bij de invordering van de dekking ingeval van een schadegeval en bij om het even welke andere discussies en/of conflicten over de inhoud, uitvoering en/of interpretatie van kredietverzekeringen.

lees meer >
HANDELS- & ECONOMISCH RECHT
ALGEMEEN HANDELSRECHT EN (INTER)NATIONALE HANDELSCONTRACTEN

Astrea heeft een uitgebreide expertise en ervaring met betrekking tot het algemeen handelsrecht. We verzorgen de redactie van commerciële contracten zoals algemene voorwaarden, koop-verkoopovereenkomsten, huurcontracten, dienstverleningsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en algemene samenwerkingsovereenkomsten.

Astrea staat u bij om:

 • risico’s tijdens de onderhandelingsfase te voorkomen
 • de aansprakelijkheid van de verschillende partijen goed in te richten
 • de contractuele bepalingen zorgvuldig op te stellen
 • de betaaltechnieken zo risicovrij mogelijk te maken
 • de beëindiging van de overeenkomst optimaal te beheren
 • de mededingingsrechtelijke en internationaal privaatrechtelijke aspecten van deze contracten te beheren.

Naast het opstellen en onderhandelen van deze contracten helpt Astrea haar Belgisch en internationaal cliënteel eveneens in juridische geschillen rond deze contracten. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met juridische procedures, zowel voor de rechtbanken als bij arbitrageprocedures. Wij staan bekend om ons snel, krachtdadig en efficiënt optreden, maar houden altijd rekening met de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten.

DISTRIBUTIERECHT

Astrea beschikt over een zeer specifieke en doorgedreven expertise in het domein van het distributierecht. Ons kantoor begeleidt haar nationaal en internationaal cliënteel bij de opstart, de uitvoering en de beëindiging van distributieactiviteiten binnen alle mogelijke distributievormen, zoals concessies van alleenverkoop, handelsagentuur, franchise, selectieve distributie en commissieverhoudingen, enz.

Onze overeenkomsten stemmen niet alleen overeen met alle toepasselijke wetgeving. Ze waarborgen ook optimaal uw belangen en zijn volledig op maat van uw project.

Dankzij ons internationaal correspondentienetwerk verlenen we onze diensten bovendien ook internationaal voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen over trekken.

Daarnaast ondersteunen we verdelers van producten en diensten of andere handelspersonen bij alle mogelijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomsten, en dat zowel voor de gewone rechtbanken als voor de arbitragerechtbanken.

Ook geven we geregeld advies met betrekking tot parallelimport, reclame, oneerlijke concurrentie en daarmee in aanraking komende marktpraktijken en geschillenbeslechting.

We verlenen deze diensten in tal van sectoren, maar doorheen de jaren hebben we met name een uitgesproken ervaring en goede reputatie opgebouwd binnen de automobielsector, waar we meerdere merken advies bieden rond de organisatie van hun dealernetwerk.

MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENRECHT

De Wet op de Marktpraktijken en het Consumentenrecht reglementeert uiteenlopende zaken waaronder de prijs- en hoeveelheidsaanduiding, contracten op afstand, contracten afgesloten buiten de onderneming van de onderneming, reclame en oneerlijke marktpraktijken, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enz. De wet bevat ook een dwingende regelgeving rond consumentenbescherming waaraan u zich als onderneming moet houden.

Astrea beschikt over een grondige kennis van deze wet en kan zijn cliënten daardoor preventief adviseren rond specifieke regelgeving, door geval per geval af te toetsen aan wat is toegelaten onder deze wet. Zo adviseren we u onder meer rond:

 • overeenkomsten met consumenten (verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, gezamenlijk aanbod)
 • reclamewetgeving en regelgeving betreffende marketing en promotiecampagnes
 • aanhaking/paratisme en andere oneerlijke marktpraktijken
 • verweer tegen oneerlijke concurrentie via de Wet Marktpraktijken.

Daarnaast verdedigt Astrea haar cliënteel in geval van geschillen, zoals in juridische procedures aangaande stakingsvorderingen waarbij de staking van een oneerlijke marktpraktijk kan worden bekomen via een rechterlijk stakingsbevel.

We vertegenwoordigen onze cliënten tenslotte ook in (buiten)gerechtelijke procedures en bij de administratieve autoriteiten (FOD Economie) in deze materies.

MEDEDINGINGSRECHT, STAATSSTEUN EN INTERNE MARKTWETGEVING

Astrea’s expertise omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch mededingingsrecht: restrictieve afspraken, misbruik van machtspositie, controle bij concentraties  en  staatssteunrecht. De advocaten van Astrea vertegenwoordigen Belgische en internationale ondernemingen voor de mededingingsautoriteiten en de rechtbanken, zowel in België als op Europees niveau.

We begeleiden onze cliënten bij mededingingsrechtelijke risico’s. Astrea heeft een specifieke expertise opgebouwd rond:

 • de distributie van producten
 • franchising
 • toelaatbare beperkingen in de wederverkoop
 • exclusiviteitsregelingen
 • en andere aspecten van mededinging tussen merken en binnen eenzelfde merk

We staan onze cliënten ook bij met:

 • het opzetten en implementeren van de optimale distributiesystemen
 • het opstellen en screenen van horizontale en verticale samenwerkingsovereenkomsten, onder meer met het oog op de toepassing van  EU groepsvrijstellingsverordeningen
 • aanmeldingen van concentraties (zoals fusies en overnames)
 • klachten inzake inbreuken op het mededingingsrecht
 • begeleiding bij mededingingsrechtelijke onderzoeken en procedures

Astrea geeft regelmatig opleidingen over het mededingingsrecht en ontwikkelt op maat gesneden handhavingsprogramma’s voor zijn cliënten. Deze programma’s helpen onze cliënten om inbreuken op het mededingingsrecht te vermijden en bereiden hen voor op onaangekondigde invallen door de toezichthoudende autoriteiten.

Daarnaast adviseert Astrea Belgische en internationale ondernemingen ook over de gevolgen van Europese interne marktwetgeving, en de wijze waarop die in de EU lidstaten werd omgezet. Onze expertise omvat onder meer:

 • productreglementering
 • verpakking
 • etikettering
 • voedselveiligheid
 • privacyrecht
 • milieurecht
 • intellectuele eigendom
 • reglementering van online diensten
 • financieel recht
 • mediarecht

We staan onze cliënten eveneens bij in de toepassing van de interne marktvrijheden en het aanvechten van nationale wetgeving die het Europees recht schendt (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal).  Ook voor bijstand bij procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en voor klachten bij de Europese Commissie kunnen onze cliënten bij ons terecht.

VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Elke onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd hetzij met een eis in aansprakelijkheid door een contractspartner of een derde, hetzij met de aansprakelijkheid van één of meer andere partijen die de onderneming schade toebrengen.

De wisselwerking tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is vaak erg ingewikkeld doordat het recht strikte regels oplegt rond wie welke partij kan aanspreken. De betrokkenheid van een veelvoud aan belangen bij grote aansprakelijkheidsdossiers is daarom niet uitzonderlijk en vereist een deskundige aanpak. Dit geldt des te meer aangezien de inzet vaak bijzonder groot is – ongevallendossiers leiden vaak niet enkel tot een substantiële financiële schade, doch gaan vaak ook gepaard met ernstig letsel.

Aan dergelijke schadeclaims zijn bovendien meestal verzekeringsrechtelijke aspecten verbonden uit hoofde van een mogelijk regres. De vaak voorkomende achterhoedegevechten tussen verzekerde en verzekeraar impliceren een deskundige juridische kennis om de verzekeringspolissen te analyseren en interpreteren.

Astrea staat een nationaal en internationaal cliënteel bij met advies en in procedures rond aansprakelijkheidskwesties, onder meer in de industrie en logistiek. Ook op het vlak van aansprakelijkheidsverzekering hebben wij een ruime ervaring.

KREDIETVERZEKERINGEN

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in een situatie van staking van betaling is geraakt.

In het kader van hun commerciële relaties staan ondernemingen betalingstermijnen toe en nemen zij een risico.

Elke onderneming, ongeacht haar omvang en haar activiteit, moet haar binnen- of buitenlandse transacties tegen wanbetaling beschermen.

Door een kredietverzekering te nemen kunnen bedrijven zich maximaal beschermen tegen staking van betalingen. Voor zaken doen met het buitenland bestaat de exportkredietverzekering.

Kredietverzekering is zeker een aanrader voor groeibedrijven alsook voor bedrijven wier omzet zich deels in het buitenland situeert.

Astrea helpt verzekeraars en verzekerden bij de inschatting van de opportuniteit om een kredietverzekering aan te gaan, bij de onderhandeling van de overeenkomst, bij de invordering van de dekking ingeval van een schadegeval en bij om het even welke andere discussies en/of conflicten over de inhoud, uitvoering en/of interpretatie van kredietverzekeringen.