COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ADMINISTRATIEF EN VASTGOEDRECHT

MILIEURECHT EN RUIMTELIJKE ORDENING

Astrea adviseert publieke en private cliënten rond ruimtelijke ordening en milieu en staat hen bij in de geschillenbeslechting voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Zo heeft Astrea jarenlange en diepgaande ervaring met:

 • aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen
 • milieuvergunningen en socio-economische vergunningen
 • bodemverontreiniging
 • afvalproblematiek
 • geluids- en geurhinder
 • enz.

Daarnaast kan de goedkeuring van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan mogelijk tot een waardevermindering van uw eigendom leiden, waardoor u planschade kan vorderen van de overheid. Astrea helpt u bij de noodzakelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank.

Voor de burgerlijke rechtbanken staat Astrea haar cliënten bij in alle burgerlijke geschilprocedures die te maken hebben met ruimtelijke ordening en het milieurecht:

 • vordering tot staking inzake milieubescherming
 • aanvraag tot afbraak van een gebouw
 • burenhinder
 • reparatie van stedenbouwkundige schade
 • milieuschade
 • enz.

Ook voor alle administratieve rechtbanken, zoals de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, voert Astrea procedures inzake vorderingen tot schorsing en nietigverklaring van bestuurshandelingen.

Zelfs op het gebied van handhaving heeft Astrea de nodige expertise in huis, zowel inzake de strafrechtelijke behandeling van inbreuken voor de correctionele rechtbank als de administratiefrechtelijke beteugeling door bijvoorbeeld het Milieuhandhavingscollege.

De praktijk van Astrea strekt zich uit over het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

Indien nodig, behartigt Astrea uw dossier in nauwe samenwerking met technische experten.

lees meer >

VASTGOEDRECHT

Astrea’s vastgoedspecialisten behandelen alle juridische aspecten die gepaard gaan met het beheer, de ontwikkeling en de overdracht van vastgoed. Daar komen ook heel wat andere rechtstakken bij kijken: zakenrecht, verbintenissenrecht, milieurecht, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Astrea verleent advies en behandelt procedures voor de burgerlijke en/of adminsitratieve rechtbanken bij:

 • de aankoop of overdracht van onroerende goederen
 • de aankoop of overdracht van vastgoedvennootschap
 • de due diligence bij deze aankopen of overdrachten
 • het verkrijgen van vergunningen
 • de bouw of renovatie van gebouwen
 • onteigeningsprocedures
 • betwistingen rond leegstand of verwaarlozing

We beantwoorden de vragen van onze cliënten over zakelijke rechten zoals het recht van opstal, vruchtgebruik, erfpacht, enz. Ook voor advies en geschillenbeslechting rond (handels)huurovereenkomsten kunnen cliënten bij ons terecht.

Astrea staat haar cliënten ook bij wanneer zij geconfronteerd worden met de uitoefening van een voorkooprecht door de overheid of wanneer zij zelf een voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Astrea stelt haar ervaring rond onteigeningsprocedures ter beschikking van particulieren die geconfronteerd worden met een onteigeningsdreiging of van publieke overheden die een onteigeningsmachtiging hebben bekomen, zowel in de fase van een mogelijke minnelijke verwerving als in gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Tot slot helpt Astrea cliënten aan wie een leegstands- of verwaarlozingsheffing wordt opgelegd. Astrea staat hen bij in administratieve bezwaarprocedures en gerechtelijke geschillen voor de fiscale rechtbanken.

lees meer >

AANNEMINGSRECHT

Astrea’s advocaten verdedigen de belangen van bouwheren, aannemers, architecten, projectontwikkelaars en studiebureaus in privaat bouwrecht en aannemingsrecht. Naast het voeren van procedures, komt Astrea geregeld adviserend tussen vóór of na het afsluiten van contracten.

Astrea staat haar cliënten bij wanneer hun bedrijfsgebouw of woning gebreken vertoont en wij als bouwheer hun architect en/of aannemer aansprakelijk wensen te stellen. Ook wanneer onze cliënten als projectontwikkelaar, aannemer of architect worden aangesproken in aansprakelijkheid door de bouwheer, de vereniging van mede-eigenaars of een buur, kunnen zij een beroep doen op Astrea. Wij staan onze cliënten ook bij wanneer zij worden vervolgd voor strafrechtelijke inbreuken.

Op het vlak van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, behandelt Astrea eveneens elke vraag of geschil betreffende de uitvoering van de toegewezen werken, onder meer rond de eerbieding of overschrijding van de uitvoeringstermijn, een stillegging door de aanbestedende overheid, het stellen van een schadevergoedingsclaim, geschillen omtrent aansprakelijkheid, enz.

lees meer >

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vandaag ontsnapt geen enkel contract of geen enkele aanbesteding van de overheid nog aan de mededingingsregels of aan de mechanismen van rechtsbescherming.

Astrea staat haar publieke en private cliënten bij tijdens alle fases van de procedures voor het afsluiten van overheidsaanbestedingen: van het opstellen en indienen van de offerte tot de toekenning van het contract en de uitvoering ervan.

Overheden kunnen een beroep doen op Astrea bij de opmaak van speciale lastenboeken, de voorbereiding van gemotiveerde gunningsbeslissingen, enz.

Astrea biedt haar cliënten ook hulp bij geschillen inzake overheidsopdrachten, zowel in de precontractuele fase, voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State in kort geding en ten gronde, als inzake vorderingen tot schadevergoeding en andere geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract.

Hierbij kan Astrea een toegevoegde waarde bieden aan haar cliënten door haar multidisciplinaire aanpak. Inderdaad, naast het publiekrechtelijke aspect, kan Astrea ook alle aspecten van onder meer burgerlijk recht, vastgoedrecht, fiscaal en financieel recht, alsook vennootschapsrecht door gespecialiseerde advocaten behandelen.

lees meer >

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Astrea verleent juridische bijstand bij alle aspecten van projecten van publiek-private samenwerking (‘PPS’).

Hierbij is de multidisciplinaire aanpak van Astrea een belangrijke troef. Daardoor kunnen wij in heel het complexe PPS-proces alle juridische risico’s identificeren en passende oplossingen voorstellen.

Onze cliënten uit de private of publieke sector kunnen de tussenkomst van Astrea inroepen in alle stadia van het project, vanaf het beoordelen en opstellen van aanbestedingsdocumenten, het onderzoek van financiële overeenkomsten, het opzetten en structureren van projectvennootschappen, het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten met de verschillende partners en de overheidsinstanties, tot het opvolgen en uitvoeren van de projectcontracten.

Uiteraard heeft Astrea ook de nodige expertise om haar cliënten in rechte te vertegenwoordigen in eventuele gerechtelijke procedures, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de Raad van State.

lees meer >

ADMINISTRATIEF RECHT

Astrea’s advocaten hebben heel wat ervaring met het bijstaan en adviseren zowel van federale en gewestelijke overheden en overheidsinstellingen, als van lokale besturen op het vlak van administratief en publiek recht.

Ook privé-ondernemingen kunnen in deze materie rekenen op de bijstand en het advies van Astrea.

De praktijk administratief recht behandelt voornamelijk dossiers op het vlak van:

 • milieu
 • stedenbouw
 • ruimtelijke ordening
 • overheidsopdrachten
 • PPS
 • onteigeningen
 • administratieve geschillen
 • aansprakelijkheid van overheden
 • enz.

Astrea begeleidt haar nationale en internationale cliënten verder in domeinen die specifiek worden gereguleerd en/of waar vergunningen moeten worden bekomen. Astrea heeft een bijzondere ervaring in de volgende specifiek gereguleerde domeinen:

 • telecommunicatie
 • media
 • kansspelen

De advocaten van Astrea hebben een uitgebreide ervaring inzake procesvoering zowel voor de gewone rechtscolleges van de rechterlijke macht als voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en gespecialiseerde administratieve rechtscolleges.

Astrea’s administratiefrechtelijke praktijk strekt zich uit over alle regio’s van het Belgisch grondgebied.

lees meer >
ADMINISTRATIEF EN VASTGOEDRECHT
MILIEURECHT EN RUIMTELIJKE ORDENING

Astrea adviseert publieke en private cliënten rond ruimtelijke ordening en milieu en staat hen bij in de geschillenbeslechting voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Zo heeft Astrea jarenlange en diepgaande ervaring met:

 • aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen
 • milieuvergunningen en socio-economische vergunningen
 • bodemverontreiniging
 • afvalproblematiek
 • geluids- en geurhinder
 • enz.

Daarnaast kan de goedkeuring van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan mogelijk tot een waardevermindering van uw eigendom leiden, waardoor u planschade kan vorderen van de overheid. Astrea helpt u bij de noodzakelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank.

Voor de burgerlijke rechtbanken staat Astrea haar cliënten bij in alle burgerlijke geschilprocedures die te maken hebben met ruimtelijke ordening en het milieurecht:

 • vordering tot staking inzake milieubescherming
 • aanvraag tot afbraak van een gebouw
 • burenhinder
 • reparatie van stedenbouwkundige schade
 • milieuschade
 • enz.

Ook voor alle administratieve rechtbanken, zoals de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, voert Astrea procedures inzake vorderingen tot schorsing en nietigverklaring van bestuurshandelingen.

Zelfs op het gebied van handhaving heeft Astrea de nodige expertise in huis, zowel inzake de strafrechtelijke behandeling van inbreuken voor de correctionele rechtbank als de administratiefrechtelijke beteugeling door bijvoorbeeld het Milieuhandhavingscollege.

De praktijk van Astrea strekt zich uit over het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

Indien nodig, behartigt Astrea uw dossier in nauwe samenwerking met technische experten.

VASTGOEDRECHT

Astrea’s vastgoedspecialisten behandelen alle juridische aspecten die gepaard gaan met het beheer, de ontwikkeling en de overdracht van vastgoed. Daar komen ook heel wat andere rechtstakken bij kijken: zakenrecht, verbintenissenrecht, milieurecht, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Astrea verleent advies en behandelt procedures voor de burgerlijke en/of adminsitratieve rechtbanken bij:

 • de aankoop of overdracht van onroerende goederen
 • de aankoop of overdracht van vastgoedvennootschap
 • de due diligence bij deze aankopen of overdrachten
 • het verkrijgen van vergunningen
 • de bouw of renovatie van gebouwen
 • onteigeningsprocedures
 • betwistingen rond leegstand of verwaarlozing

We beantwoorden de vragen van onze cliënten over zakelijke rechten zoals het recht van opstal, vruchtgebruik, erfpacht, enz. Ook voor advies en geschillenbeslechting rond (handels)huurovereenkomsten kunnen cliënten bij ons terecht.

Astrea staat haar cliënten ook bij wanneer zij geconfronteerd worden met de uitoefening van een voorkooprecht door de overheid of wanneer zij zelf een voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Astrea stelt haar ervaring rond onteigeningsprocedures ter beschikking van particulieren die geconfronteerd worden met een onteigeningsdreiging of van publieke overheden die een onteigeningsmachtiging hebben bekomen, zowel in de fase van een mogelijke minnelijke verwerving als in gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Tot slot helpt Astrea cliënten aan wie een leegstands- of verwaarlozingsheffing wordt opgelegd. Astrea staat hen bij in administratieve bezwaarprocedures en gerechtelijke geschillen voor de fiscale rechtbanken.

AANNEMINGSRECHT

Astrea’s advocaten verdedigen de belangen van bouwheren, aannemers, architecten, projectontwikkelaars en studiebureaus in privaat bouwrecht en aannemingsrecht. Naast het voeren van procedures, komt Astrea geregeld adviserend tussen vóór of na het afsluiten van contracten.

Astrea staat haar cliënten bij wanneer hun bedrijfsgebouw of woning gebreken vertoont en wij als bouwheer hun architect en/of aannemer aansprakelijk wensen te stellen. Ook wanneer onze cliënten als projectontwikkelaar, aannemer of architect worden aangesproken in aansprakelijkheid door de bouwheer, de vereniging van mede-eigenaars of een buur, kunnen zij een beroep doen op Astrea. Wij staan onze cliënten ook bij wanneer zij worden vervolgd voor strafrechtelijke inbreuken.

Op het vlak van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, behandelt Astrea eveneens elke vraag of geschil betreffende de uitvoering van de toegewezen werken, onder meer rond de eerbieding of overschrijding van de uitvoeringstermijn, een stillegging door de aanbestedende overheid, het stellen van een schadevergoedingsclaim, geschillen omtrent aansprakelijkheid, enz.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vandaag ontsnapt geen enkel contract of geen enkele aanbesteding van de overheid nog aan de mededingingsregels of aan de mechanismen van rechtsbescherming.

Astrea staat haar publieke en private cliënten bij tijdens alle fases van de procedures voor het afsluiten van overheidsaanbestedingen: van het opstellen en indienen van de offerte tot de toekenning van het contract en de uitvoering ervan.

Overheden kunnen een beroep doen op Astrea bij de opmaak van speciale lastenboeken, de voorbereiding van gemotiveerde gunningsbeslissingen, enz.

Astrea biedt haar cliënten ook hulp bij geschillen inzake overheidsopdrachten, zowel in de precontractuele fase, voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State in kort geding en ten gronde, als inzake vorderingen tot schadevergoeding en andere geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract.

Hierbij kan Astrea een toegevoegde waarde bieden aan haar cliënten door haar multidisciplinaire aanpak. Inderdaad, naast het publiekrechtelijke aspect, kan Astrea ook alle aspecten van onder meer burgerlijk recht, vastgoedrecht, fiscaal en financieel recht, alsook vennootschapsrecht door gespecialiseerde advocaten behandelen.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Astrea verleent juridische bijstand bij alle aspecten van projecten van publiek-private samenwerking (‘PPS’).

Hierbij is de multidisciplinaire aanpak van Astrea een belangrijke troef. Daardoor kunnen wij in heel het complexe PPS-proces alle juridische risico’s identificeren en passende oplossingen voorstellen.

Onze cliënten uit de private of publieke sector kunnen de tussenkomst van Astrea inroepen in alle stadia van het project, vanaf het beoordelen en opstellen van aanbestedingsdocumenten, het onderzoek van financiële overeenkomsten, het opzetten en structureren van projectvennootschappen, het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten met de verschillende partners en de overheidsinstanties, tot het opvolgen en uitvoeren van de projectcontracten.

Uiteraard heeft Astrea ook de nodige expertise om haar cliënten in rechte te vertegenwoordigen in eventuele gerechtelijke procedures, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de Raad van State.

 

ADMINISTRATIEF RECHT

Astrea’s advocaten hebben heel wat ervaring met het bijstaan en adviseren zowel van federale en gewestelijke overheden en overheidsinstellingen, als van lokale besturen op het vlak van administratief en publiek recht.

Ook privé-ondernemingen kunnen in deze materie rekenen op de bijstand en het advies van Astrea.

De praktijk administratief recht behandelt voornamelijk dossiers op het vlak van:

 • milieu
 • stedenbouw
 • ruimtelijke ordening
 • overheidsopdrachten
 • PPS
 • onteigeningen
 • administratieve geschillen
 • aansprakelijkheid van overheden
 • enz.

Astrea begeleidt haar nationale en internationale cliënten verder in domeinen die specifiek worden gereguleerd en/of waar vergunningen moeten worden bekomen. Astrea heeft een bijzondere ervaring in de volgende specifiek gereguleerde domeinen:

 • telecommunicatie
 • media
 • kansspelen

De advocaten van Astrea hebben een uitgebreide ervaring inzake procesvoering zowel voor de gewone rechtscolleges van de rechterlijke macht als voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en gespecialiseerde administratieve rechtscolleges.

Astrea’s administratiefrechtelijke praktijk strekt zich uit over alle regio’s van het Belgisch grondgebied.