COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

CORPORATE & FINANCE

OVERNAMES / JOINT VENTURES

Astrea’s departement Corporate & Finance beschikt over een uitgebreide expertise in de begeleiding van nationale en internationale transacties zoals:

 • Fusies en splitsingen
 • Aandelenoverdrachten en overdrachten van activa
 • Verkoop aan het management (zogenaamde “management buy-outs” of ‘MBO’s’), eventueel met vreemd vermogen gefinancierd (zogenaamde “leveraged buy outs” of ‘LBO’s’)
 • Opzetten van gemeenschappelijke ondernemingen, consortia en economische samenwerkingsverbanden
 • Herstructureringen, reorganisaties en desinvesteringen

Het M&A team ondersteunt op een praktische en pro-actieve wijze haar cliënten of die nu aan verkoper- of koperzijde staan, en dat zowel vóór, tijdens als na de transactie. Een multidisciplinair team biedt onze cliënten gespecialiseerd advies met betrekking tot het juridisch boekenonderzoek (due diligence), het bepalen en implementeren van de meest gepaste structuur en de financiering van de transactie.

We helpen onze cliënten met alle mogelijke vennootschapsrechtelijke, financieel rechtelijke, fiscale, arbeidsrechtelijke, vastgoedrechtgerelateerde, mededingingsrechtelijke en commercieel rechtelijke aspecten voor onder meer de volgende overeenkomsten en strategieën:

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • Overnameovereenkomsten met de gepaste waarborgen en garanties
 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Incentivemechanismen
 • Exitstrategieën
 • Integratieprocessen
 • Herstructureringen

Dankzij ons omvangrijke netwerk van buitenlandse advocatenkantoren, financiële experten, milieudeskundigen, merken- of octrooibureau’s, enz. kunnen we competenties uit verschillende disciplines samenbrengen en coördineren om zowel nationale als internationale transacties tot een goed einde te brengen.

lees meer >

START- EN DURFKAPITAAL

Astrea is een ondernemend en ondernemersgericht advocatenkantoor. Wij begrijpen start- en groeibedrijven als geen ander. We gaan altijd op zoek naar de meest efficiënte, flexibele en business-gerichte oplossingen.

Ons departement Corporate & Finance adviseert start- en durfkapitaalinvesteerders en de ondernemingen waarin zij investeren of willen investeren, vanaf het moment van investering tot aan de uitstap of ‘exit’, door hen bij te staan met:

 • het juridisch boekenonderzoek (due diligence)
 • de onderhandeling van hun intrede in het kapitaal
 • de structurering en financiering van hun participatie
 • advisering rond financieringsrondes, de herfinanciering of hun exit
 • de uitwerking van participatie- en investeringsovereenkomsten, consortiumovereenkomsten of optieovereenkomsten
 • de uitgifte van (converteerbare) obligaties en warranten.

 

We behandelen alle Belgisch-rechtelijke aspecten van de structurering, fondsenwerving, zekerheden, managementvergoedingen, werknemersparticipatie, investering, “spin-offs,buy-outs” of “buy-ins” (al dan niet met externe financiering) en exit door beursnotering, herfinanciering, secundaire buy-out of gewone verkoop.

Waar nodig, werken we nauw samen met buitenlandse advocatenkantoren of financiële experten om de transactie succesvol af te ronden.

lees meer >

KAPITAALMARKTEN EN EFFECTENRECHT

Ons departement Corporate & Finance staat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Belgische en buitenlandse emittenten, investeringsbanken, onderschrijvers en aandeelhouders bij met de Belgische effectenrechtelijke aspecten van alle operaties op de kapitaalmarkten:

 • Beursintroducties (IPO’s): advies bij de keuze van de geschikte structuur en marktplaats, het opstellen van de prospectus, de due diligence en het opstellen van juridische documentatie
 • Secundaire emissies en plaatsingen: advies rond de juridische aspecten van openbare uitgiften met prospectusvereisten, kapitaalsverhogingen, private plaatsingen en verkopen op de beurs van niet-publiek uitgegeven aandelen
 • Uitgifte van converteerbare obligaties of warranten: opstellen van de voorwaarden voor de conversie, het proces van de goedkeuring door de aandeelhouders, het opstellen van de prospectus en de uitgifte zelf, al dan niet met daaropvolgende vermelding op de beurs
 • Privatiseringen en ‘squeeze-out’ transacties: advies rond de reorganisatie van beursgenoteerde bedrijven, met inbegrip van ‘squeeze out’-transacties (gedwongen uittreding)
 • Transparantie en deugdelijk bestuur: advies rond de naleving van de stringente regelgeving inzake transparantie, publiciteit, informatieverstrekking, misbruik van voorkennis en deugdelijk bestuur.
lees meer >

ADVIES EN GESCHILLEN INZAKE VENNOOTSCHAPSRECHT

Astrea’s departement Corporate & Finance adviseert vennootschappen, aandeelhouders,  bestuurders en bedrijfsleiders met betrekking tot een zeer breed gamma van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, zoals onder meer:

 • de oprichting en structurering van vennootschappen, dochterondernemingen en bijkantoren
 • de rechten, plichten en aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • alle mogelijke aspecten van deugdelijk bestuur (corporate governance)
 • belangenconflicten
 • naleving van vennootschapswetgeving
 • geschillen tussen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling

Naast onze vennootschapsrechtelijke adviespraktijk en onze transactionele praktijk hebben we ook een ruime expertise en ervaring inzake vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting. We staan regelmatig Belgische en buitenlandse vennootschappen, bestuurders, (meerderheids- en minderheids)aandeelhouders en kopers en verkopers bij  in geschillen voor de Belgische rechtbanken of arbitragerechtbanken. Deze geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op:

 • rechten van aandeelhouders
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • nietigverklaring van notulen van bestuursorganen
 • garanties in het kader van fusies en overnames

Uiteraard stellen we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal en proberen we rechtsgeschillen zoveel mogelijk te voorkomen maar indien nodig staan we erom bekend om snel te handelen en op efficiënte wijze de rechten van onze cliënten voor de bevoegde rechtbanken te vrijwaren of af te dwingen.

lees meer >

FINANCIEEL EN BANCAIR RECHT

Astrea’s departement Corporate & Finance verleent onze cliënten gespecialiseerd advies in financieel en bancair recht in het kader van een breed spectrum van financieringstransacties.

We treden op voor bedrijven, banken, durfkapitaalfondsen en overheden handelend als kredietverstrekker of ontlener in een breed scala van bancaire en financiële aangelegenheden, gaande van gewone bedrijfsfinancieringen, financieringen in het kader van overnames, fusies en herstructureringen tot gespecialiseerde vastgoed- en projectfinancieringen. We adviseren hen omtrent hun Belgische en/of internationale kredietdocumenten en de zekerheden ter vrijwaring van hun kredietverstrekking.

Vaak werken we hiervoor samen met onze departementen Fiscaliteit en Administratief– en Vastgoedrecht om de cliënten een allesomvattende dienstverlening te geven. Als deze transacties een internationaal kantje hebben, werken we ook nauw samen met ons netwerk van buitenlandse advocatenkantoren dat we door de jaren heen hebben opgebouwd.

lees meer >

OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDING

Bent u van plan om een vennootschap op te richten in België? Met de hulp van ons departement Corporate & Finance kiest u de vorm op maat van uw behoeftes en doelstellingen. We helpen u om alle juridische documentatie op te stellen voor een geslaagde start. Dit behelst onder meer:

 • De voorbereiding van de statuten
 • De voorbereiding van de volmachten
 • De contacten met de notaris en de bedrijfsrevisor/accountant
 • De neerlegging van de documenten met de Kruispuntbank der Ondernemingen
 • De publicatie van de documenten in het Belgisch Staatsblad

Maar ook na de opstart bieden we u advies en ondersteuning bij onder meer:

 • Benoemingen, ontslagen en vervangingen van zaakvoerders, bestuurders en revisoren
 • Wijzigingen aan de statuten
 • Opstellen van notulen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
 • Opstellen van bijzondere verslagen (bv. in geval van verlies van maatschappelijk kapitaal)
 • Bijeenroepen van raden van bestuur, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen
 • Verstrekken van adviezen
 • Neerleggen van de voorgeschreven publicatieformulieren

Voor alle andere juridische aspecten die relevant kunnen zijn wanneer een nieuw bedrijf opstart (bv. het aanwerven van personeel, het afsluiten van huurovereenkomsten, fiscale formaliteiten, het beschermen van intellectueel eigendom) werkt ons departement Corporate & Finance nauw samen met de andere departementen van Astrea.

lees meer >
CORPORATE & FINANCE
OVERNAMES / JOINT VENTURES

Astrea’s Corporate & Finance departement beschikt over een uitgebreide expertise in de begeleiding van nationale en internationale transacties zoals:

- Fusies en splitsingen
- Aandelenoverdrachten en overdrachten van activa
- Verkoop aan het management (zogenaamde “management buy-outs” of ‘MBO’s’), eventueel met vreemd vermogen gefinancierd (zogenaamde “leveraged buy outs” of ‘LBO’s’)
- Opzetten van gemeenschappelijke ondernemingen, consortia en economische samenwerkingsverbanden
- Herstructureringen, reorganisaties en desinvesteringen

Het M&A team ondersteunt op een praktische en pro-actieve wijze haar cliënten of die nu aan verkoper- of koperzijde staan, en dat zowel vóór, tijdens als na de transactie. Een multidisciplinair team biedt onze cliënten gespecialiseerd advies met betrekking tot het juridisch boekenonderzoek (due diligence), het bepalen en implementeren van de meest gepaste structuur en de financiering van de transactie.

We helpen onze cliënten met alle mogelijke vennootschapsrechtelijke, financieel rechtelijke, fiscale, arbeidsrechtelijke, vastgoedrechtgerelateerde, mededingingsrechtelijke en commercieel rechtelijke aspecten voor onder meer de volgende overeenkomsten en strategieën:

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • Overnameovereenkomsten met de gepaste waarborgen en garanties
 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Incentivemechanismen
 • Exitstrategieën
 • Integratieprocessen
 • Herstructureringen

Dankzij ons omvangrijke netwerk van buitenlandse advocatenkantoren, financiële experten, milieudeskundigen, merken- of octrooibureau’s, enz. kunnen we competenties uit verschillende disciplines samenbrengen en coördineren om zowel nationale als internationale transacties tot een goed einde te brengen.

START- EN DURFKAPITAAL

Astrea is een ondernemend en ondernemersgericht advocatenkantoor. Wij begrijpen start- en groeibedrijven als geen ander. We gaan altijd op zoek naar de meest efficiënte, flexibele en business-gerichte oplossingen.

Ons departement Corporate & Finance adviseert start- en durfkapitaalinvesteerders en de ondernemingen waarin zij investeren of willen investeren, vanaf het moment van investering tot aan de uitstap of ‘exit’, door hen bij te staan met:

 • het juridisch boekenonderzoek (due diligence)
 • de onderhandeling van hun intrede in het kapitaal
 • de structurering en financiering van hun participatie
 • advisering rond financieringsrondes, de herfinanciering of hun exit
 • de uitwerking van participatie- en investeringsovereenkomsten, consortiumovereenkomsten of optieovereenkomsten
 • de uitgifte van (converteerbare) obligaties en warranten.

 

We behandelen alle Belgisch-rechtelijke aspecten van de structurering, fondsenwerving, zekerheden, managementvergoedingen,  werknemersparticipatie, investering, “spin-offs,buy-outs” of “buy-ins” (al dan niet met externe financiering) en exit door beursnotering, herfinanciering, secundaire buy-out of gewone verkoop.

Waar nodig, werken we nauw samen met buitenlandse advocatenkantoren of financiële experten om de transactie succesvol af te ronden.

KAPITAALMARKTEN EN EFFECTENRECHT

Ons departement Corporate & Finance staat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Belgische en buitenlandse emittenten, investeringsbanken, onderschrijvers en aandeelhouders bij met de Belgische effectenrechtelijke aspecten van alle operaties op de kapitaalmarkten:

 • Beursintroducties (IPO’s): advies bij de keuze van de geschikte structuur en marktplaats, het opstellen van de prospectus, de due diligence en het opstellen van juridische documentatie
 • Secundaire emissies en plaatsingen: advies rond de juridische aspecten van openbare uitgiften met prospectusvereisten, kapitaalsverhogingen, private plaatsingen en verkopen op de beurs van niet-publiek uitgegeven aandelen
 • Uitgifte van converteerbare obligaties of warranten: opstellen van de voorwaarden voor de conversie, het proces van de goedkeuring door de aandeelhouders, het opstellen van de prospectus en de uitgifte zelf, al dan niet met daaropvolgende vermelding op de beurs
 • Privatiseringen en ‘squeeze-out’ transacties: advies rond de reorganisatie van beursgenoteerde bedrijven, met inbegrip van ‘squeeze out’-transacties (gedwongen uittreding)
 • Transparantie en deugdelijk bestuur: advies rond de naleving van de stringente regelgeving inzake transparantie, publiciteit, informatieverstrekking, misbruik van voorkennis en deugdelijk bestuur.
ADVIES EN GESCHILLEN INZAKE VENNOOTSCHAPSRECHT

Astrea’s departement Corporate & Finance adviseert vennootschappen, aandeelhouders,  bestuurders en bedrijfsleiders met betrekking tot een zeer breed gamma van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, zoals onder meer:

 • de oprichting en structurering van vennootschappen, dochterondernemingen en   bijkantoren
 • de rechten, plichten en aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • alle mogelijke aspecten van deugdelijk bestuur (corporate governance)
 • belangenconflicten
 • naleving van vennootschapswetgeving
 • geschillen tussen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling.

Naast onze vennootschapsrechtelijke adviespraktijk en onze transactionele praktijk hebben we ook een ruime expertise en ervaring inzake vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting. We staan regelmatig Belgische en buitenlandse vennootschappen, bestuurders, (meerderheids- en minderheids)aandeelhouders en kopers en verkopers bij  in geschillen voor de Belgische rechtbanken of arbitragerechtbanken. Deze geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op:

 • rechten van aandeelhouders
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • nietigverklaring van notulen van bestuursorganen
 • garanties in het kader van fusies en overnames.

Uiteraard stellen we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal en proberen we rechtsgeschillen zoveel mogelijk te voorkomen maar indien nodig staan we erom bekend om snel te handelen en op efficiënte wijze de rechten van onze cliënten voor de bevoegde rechtbanken te vrijwaren of af te dwingen.

FINANCIEEL EN BANCAIR RECHT

Astrea’s departement Corporate & Finance verleent onze cliënten gespecialiseerd advies in financieel en bancair recht in het kader van een breed spectrum van financieringstransacties.

We treden op voor bedrijven, banken, durfkapitaalfondsen en overheden handelend als kredietverstrekker of ontlener in een breed scala van bancaire en financiële aangelegenheden, gaande van gewone bedrijfsfinancieringen, financieringen in het kader van overnames, fusies en herstructureringen tot gespecialiseerde vastgoed- en projectfinancieringen. We adviseren hen omtrent hun Belgische en/of internationale kredietdocumenten en de zekerheden ter vrijwaring van hun kredietverstrekking.

Vaak werken we hiervoor samen met onze departementen Fiscaliteit en Administratief– en Vastgoedrecht om de cliënten een allesomvattende dienstverlening te geven. Als deze transacties een internationaal kantje hebben, werken we ook nauw samen met ons netwerk van buitenlandse advocatenkantoren dat we door de jaren heen hebben opgebouwd.

OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDING

Bent u van plan om een vennootschap op te richten in België? Met de hulp van ons departement Corporate & Finance kiest u de vorm op maat van uw behoeftes en doelstellingen. We helpen u om alle juridische documentatie op te stellen voor een geslaagde start. Dit behelst onder meer:

 • De voorbereiding van de statuten
 • De voorbereiding van de volmachten
 • De contacten met de notaris en de bedrijfsrevisor/accountant
 • De neerlegging van de documenten met de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Handelsregister
 • De publicatie van de documenten in het Belgisch Staatsblad

 

Maar ook na de opstart bieden we u advies en ondersteuning bij onder meer:

 • Benoemingen, ontslagen en vervangingen van zaakvoerders, bestuurders en revisoren
 • Wijzigingen aan de statuten
 • Opstellen van notulen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
 • Opstellen van bijzondere verslagen (bv. in geval van verlies van maatschappelijk kapitaal)
 • Bijeenroepen van raden van bestuur, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen
 • Verstrekken van adviezen
 • Neerleggen van de voorgeschreven publicatieformulieren

 

Voor alle andere juridische aspecten die relevant kunnen zijn wanneer een nieuw bedrijf opstart (bv. het aanwerven van personeel, het afsluiten van huurovereenkomsten, fiscale formaliteiten, het beschermen van intellectueel eigendom) werkt ons Corporate & Finance departement nauw samen met de andere departementen van Astrea.