COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

NIEUWE ANTIWITWASWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

17.10.2017

Een nieuwe Antiwitwaswet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, ter omzetting van de EU richtlijn 2015/849. Deze wet vervangt de Antiwitwaswet van 1993, en is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Belangrijke vernieuwingen van deze wet zijn onder andere:

 • een verbreding van het toepassingsgebied van onderworpen entiteiten
 • een nieuwe procedure voor risico-analyse
 • de invoering van een nieuwe risicobeoordeling vereist voor vereenvoudigde en verscherpte waakzaamheidsmaatregelen
 • wijzigingen met betrekking tot de informatieverplichting voor uiteindelijk begunstigden en de invoering van een centraal register voor informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden
 • een wijziging van de rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot de CFI
 • een invoering van een termijn voor gegevensbewaring
 • een verbetering van de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden en de Europese commissie
 • de invoering van nieuwe administratieve en strafrechtelijke sancties

Het volledige memorandum betreffende de nieuwe Antiwitwaswet kan u hier terugvinden.

lees meer >

AN VALCKENBORGH GEEFT LES “MILIEU-JURIDISCHE ASPECTEN BIJ M&A” AAN DE ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL

13.10.2017

Op woensdag 6 december 2017 geeft An Valckenborgh van Astrea een les “Milieu-Juridische Aspecten bij M&A” aan de Antwerp Management School in het kader van hun 3-daagse programma “Overname en Verkoop van Ondernemingen”

Al ruim vijftig jaar geeft Antwerp Management School met kwalitatief hoogstaande managementopleidingen en research een krachtige impuls aan economische en sociaal-maatschappelijke activiteiten in België en ver daarbuiten.

Tijdens het programma “Overname en Verkoop van Ondernemingen” worden de diverse aspecten en invalshoeken van fusies en overnames van ondernemingen behandeld – op financieel, juridisch, fiscaal, menselijk en organisatorisch vlak -, zowel vanuit het standpunt van de verkoper als de koper.

Op woensdag 6 december, dag drie van dit programma, komen o.a. milieujuridische en stedenbouwkundige aspecten aan bod, zo worden informatieverplichtingen en mogelijke valkuilen besproken.

Voor verdere informatie met betrekking tot het programma kan u hier terecht.

lees meer >

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

29.9.2017

De Belgische Kamers van Volksvertegenwoordigers hebben op 23.08.2017 een wetsontwerp gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: de GDPR) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zal vanaf 25 mei 2018 de Privacy wet van 8 december 1992 vervangen. Hoewel de AVG rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, verplicht zij de lidstaten ertoe om een wet aan te nemen tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Dit wetsontwerp heeft als doel om de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te hervormen en in overeenstemming te brengen met de AVG. De wetgever heeft zich voor de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit geïnspireerd op de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het oorspronkelijke adviesorgaan wordt omgezet in een controle- en sanctie autoriteit die dezelfde bevoegdheid krijgt als een officier van de gerechtelijke politie. De structuur van de oorspronkelijke Commissie wordt ook fundamenteel veranderd. Er zullen zes organen zijn: een directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit bepaald in het wetsontwerp worden als volgt samengevat:
1) Verstrekken van informatie en advies aan particulieren, verwerkingsverantwoordelijken (en hun werkgevers) en beleidsmakers om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven of te doen naleven.
2) Begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) bij maximaal benutten van preventieve instrumenten voorzien in de AVG zoals certificering, naleving van gedragscodes, inschakelen van een data protection officer…
3) Controle van de verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) door een daarvoor specifiek opgeleide inspectiedienst.
4) De sanctie met een breed spectrum-variërend van waarschuwingen tot financiële sancties – dat toelaat geval per geval te oordelen en naargelang de ernst van de situatie een evenwichtige en proportionele behandeling te voorzien.


Het gaat hier nog maar om een wetsontwerp, het is bijgevolg mogelijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht, toch zijn de kernpunten van het wetsontwerp nu al duidelijk.

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

lees meer >

UITNODIGING: BEDRIJFSOVERDRACHT JURIDISCH EN FISCAAL BEKEKEN

26.9.2017

Astrea vennoten Dieter Veestraeten en Frédéric Verspreeuwen nodigen u uit voor hun sessie “Bedrijfsoverdracht juridisch en fiscaal bekeken” georganiseerd in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht van 23 tot 27 oktober 2017.

Tijdens deze sessie, die op 25 oktober 2017 zal plaatsvinden in de kantoren van Astrea in Antwerpen,  staan de sprekers stil bij de voornaamste juridische en fiscale aandachtspunten van een bedrijfsoverdracht, zowel vanuit het standpunt van de koper als de verkoper.

Inschrijven kan via de volgende link: http://astrealaw.be/inschrijvingsformulier.php.

De volledige uitnodiging kan u hier terugvinden.

lees meer >

UITVOERINGSBESLUIT NIEUWE PANDWET GEPUBLICEERD

26.9.2017

Op 26 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het langverwachte Koninklijk Besluit (K.B.) van 14 september 2017 tot uitvoering van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek (Zakelijke zekerheden op roerende goederen; ook gekend als de “nieuwe pandwet”) gepubliceerd. Het K.B. regelt meer bepaald het gebruik van het nieuwe nationaal pandregister.

De nieuwe pandwet (die reeds dateert van 11 juli 2013) betreft één van de grootste innovaties in het Belgische zekerhedenrecht van de voorbije decennia, door de introductie van een bezitloos pandrecht op roerende zaken dat tegenstelbaar is aan derden door middel van registratie in een nieuw nationaal pandregister. Meer info over de nieuwe pandwet vindt u hier.

De praktische uitwerking van dit nieuwe pandregister heeft lang op zich laten wachten, waardoor de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet verschillende keren werd uitgesteld.

Het K.B. van 14 september 2017 regelt onder meer het volgende:

 • De procedure van identificatie en authenticatie van de gebruikers van het pandregister en de gebruiksvoorwaarden;
 • De wijze van registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud in het pandregister;
 • De wijziging, vernieuwing of verwijdering van een registratie; de vermelding van een rangafstand of overdracht;
 • Raadpleging van het pandregister;
 • De retributies die verschuldigd zijn voor registratie of verwijdering.

Het K.B. treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de pandwet, die ten laatste op 1 januari 2018 moet plaatsvinden.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Dieter Veestraeten

dve@astrealaw.be

lees meer >

VACATURE VOOR EEN STAGIAIR ADMINISTRATIEF RECHT

20.9.2017

 

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 3 jaar ervaring in het administratief recht.

 • Heeft u interesse in en kennis van het milieurecht, ruimtelijke ordening, onteigeningen, overheidsopdrachten?
 • Heeft u zin om deel uit te maken van een enthousiast team in een stabiel kantoor met groei-ambities?
 • Bent u taalvaardig, dynamisch en teamgericht?

Stuur ons dan uw CV.

De volledige vacature vindt u hier terug.

 

lees meer >

ASTREA STAGIAIRES AANWEZIG OP DE EEDAFLEGGING VAN DE BALIE VAN ANTWERPEN

7.9.2017

Ook drie van onze collega’s-stagiaires - Evelyn Ceulemans, Clara Vanhecke en Julie Wouters – die recent bij Astrea hun carrière als advocaat aanvatten, waren erbij vrijdag 1 september 2017 op de eedaflegging aan de balie van Antwerpen.

We wensen hen veel succes tijdens hun stage.

 

lees meer >