COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

INVOERING OPTIONEEL STELSEL BTW OP ONROERENDE VERHUUR

10.8.2017

Ten gevolge van het zogeheten ‘zomerakkoord’ binnen de federale regering van eind juli zullen een heel aantal fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Het gros van de fiscale maatregelen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Maar ook inzake onroerende verhuur is een belangrijke wijziging op til.

Vanaf 1 januari 2018 zou het immers mogelijk worden om in nieuw afgesloten huurovereenkomsten met handelaars te voorzien dat de huurprijs aan BTW onderworpen wordt. Het stelsel is optioneel, en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De regeling kan dus niet toepasselijk worden verklaard op reeds lopende huurovereenkomsten.

Deze regeling heeft tot gevolg dat de verhuurder in de mogelijkheid is om de door hem betaalde BTW op bv. de oprichting van het gebouw te recupereren.

De Belgische overheid wenst op die manier de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven en projectontwikkelaars. Voor de huurder zou de regeling ook geen nefaste gevolgen hebben aangezien de huurder-handelaar op zijn beurt de BTW die hij betaalt op de huurprijs kan compenseren met de door hem geïnde BTW op de verkoop van goederen/diensten.

Het is nu nog wachten op de concrete verdere uitwerking van deze maatregel in wetgevende teksten.

lees meer >

DIETER VEESTRAETEN SPEAKER AT THE 55TH INTERNATIONAL YOUNG LAWYERS' ANNUAL CONGRESS IN TOKYO

8.8.2017

Dieter Veestraeten will speak at the 55th International Young Lawyers' Annual Congress (AIJA) which will take place from 28 August to 2 September in Tokyo, Japan. The main topic of the congress is “Artificial Intelligence, Technology and Innovation”. Dieter will speak on the topic of "Focus on Fintech - Overview on general regulatory aspects”, together with other international specialists.

For more information, please click here: http://tokyo.aija.org/

lees meer >

ZEER ERNSTIGE FEITEN UIT HET PRIVÉLEVEN NIET VOLDOENDE VOOR EEN DRINGENDE REDEN.

8.8.2017

Een werknemer die veroordeeld werd wegens het neerschieten van familieleden van zijn ex-echtgenote werd ontslagen om dringende reden. De Werkgever riep als dringende reden in dat deze feiten de reputatie van de onderneming schaden en dat de veiligheid van de andere werknemers en zijn leveranciers niet langer gegarandeerd was. De dringende reden werd door de werknemer betwist.

Het Arbeidshof te Brussel heeft de dringende reden niet aanvaard en was van oordeel dat de reputatieschade niet bewezen was. Volgens het Arbeidshof kan worden aangenomen dat ieder redelijk mens een onderscheid kan maken tussen de hoedanigheid van werknemer en het gedrag in het privéléven. Het hof achtte het bovendien niet bewezen dat de werknemer zijn gedrag op de werkvloer niet onder controle had. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van een verbrekingsvergoeding.

lees meer >

DE NIEUWE OMZENDBRIEF VAN MINISTER SCHAUVLIEGE: DE BOSKAART BIS?

27.7.2017

De storm van de boskaart is nog maar pas gaan liggen of Minister SCHAUVLIEGE heeft opnieuw toegeslagen.

Op 7 juli 2017 werd immers de nieuwe omzendbrief “een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en onbebouwde gebieden” van Joke SCHAUVLIEGE meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

De omzendbrief beoogt een differentiatie tussen bebouwde en onbebouwde gebieden in het ruimtelijk beleid. Bebouwde gebieden vallen samen met de stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en overige woonconcentraties en de bedrijventerreinen. Alle gebieden gelegen buiten de bebouwde gebieden worden als onbebouwd beschouwd.

De omzendbrief voorziet in een aantal maatregelen voor bebouwde gebieden:

  • Er worden geen behoefte- of voorzieningsstudies (meer) geëist, voor zover die studies niet opgelegd worden in de regelgeving;
  • Er wordt een regelluw kader gehanteerd voor handelingen van algemeen belang.

Voor onbebouwde gebieden:

  • Een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie bij nieuwe ontwikkelingen voor bijkomende woon- of werkfuncties wordt vereist;
  • Er wordt een strikte interpretatie aangenomen van de regelgeving i.v.m. zonevreemde constructies en functies;
  • Een gedegen natuurtoets zal moeten worden uitgevoerd.

Deze maatregelen zullen uiteraard een grote impact hebben bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en planningsinitiatieven door de bevoegde overheden. Wij stellen ons echter ernstige vragen bij de decretale grondslag om deze principes in te voegen. Deze omzendbrief zal duidelijk het onderwerp vormen van vele discussies…

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

lees meer >

PROCEDURELE VEREENVOUDIGINGEN EN NIEUWE VRIJSTELLINGSGRONDEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ARCHEOLOGIENOTA

26.7.2017

In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2017 werd het Decreet van 7 juli 2017 houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet gepubliceerd. Dit decreet voert een aantal wijzigingen door aan het Onroerenderfgoed- en het Omgevingsvergunningsdecreet, die wij hieronder voor u samenvatten.

Ten eerste zullen archeologen die aan de erkenningsvoorwaarden van de Vlaamse regering voldoen en in dienst zijn van de gemeente of van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, voortaan van rechtswege worden erkend zolang deze archeologen in dienst blijven.

Verder werd ook één en ander procedureel gestroomlijnd voor wat betreft het indienen van een archeologienota bij een vergunningsaanvraag.

Zo kunnen bouwheren voortaan hun vergunningsaanvraag én de ter bekrachtiging ingediende archeologienota gelijktijdig indienen bij de vergunningverlenende overheid, zodat de bouwheer de bekrachtiging van deze archeologienota niet langer moet afwachten. De uiteindelijk bekrachtigde archeologienota dient wel te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid vóór het verstrijken van de termijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Parallel hiermee werd het Omgevingsvergunningsdecreet aangepast en werd opgenomen dat geen vergunning kan worden verleend voor aanvragen waarvoor een archeologienota vereist is indien de bekrachtigde archeologienota niet tijdig aan de vergunningverlenende overheid werd bezorgd.

Verder kunnen eerder bekrachtigde archeologienota’s eveneens ingediend worden op voorwaarde dat deze betrekking hebben op dezelfde percelen en er geen bijkomende bodemingreep vereist is. De aanvrager dient in dat geval wel aan te tonen dat het maatregelenprogramma dat in deze archeologienota opgenomen werd effectief uitgevoerd is, door bv. aan te tonen dat een archeologierapport ingediend werd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed indien het maatregelenprogramma een archeologische opgraving oplegde.

Dit decreet verduidelijkt en wijzigt ook de vrijstellingen voor de opmaak van een archeologienota:

  • Er wordt een bijkomende vrijstelling voorzien voor beperkte aanpassingen en uitbreidingen aan lijninfrastructuur buiten het bestaande gabarit. De oppervlakte van de bodemingreep buiten het gabarit wordt wel beperkt tot  100,00 m² binnen een vastgestelde archeologische zone en tot 1.000,00 m² buiten een vastgestelde archeologische zone of een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, op voorwaarde dat de aangevraagde lijninfrastructuur meer dan 1.000,00 meter bedraagt. De vrijstelling voor de opmaak van een archeologienota voor handelingen binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur blijft uiteraard behouden.
  • Voor het louter verbouwen of herbouwen van een bestaande constructie zonder bijkomende bodemingreep en voor de regularisatie van vergunningsplichtige projecten waarbij alle bodemingrepen reeds voltrokken zijn, geldt voortaan ook een vrijstelling voor de opmaak van een archeologienota.
  • Voor handelingen die kaderen in verbeterd bodembeheer en die louter betrekking hebben op reliëfwijzigingen in agrarisch gebied, dient evenmin een archeologienota te worden opgemaakt, op voorwaarde dat deze handelingen niet gelegen zijn in een archeologische zone of een voorlopig of definitief beschermde archeologische site en deze reliëfwijziging het gevolg is van een afgraving van teelaarde tot 40,00 centimeter en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
  • Voor verkavelingsaanvragen wordt verduidelijkt dat voor de berekening van de oppervlaktebeperkingen (300,00 m² binnen resp. 3.000,00 m² buiten een vastgestelde archeologische zone) enkel rekening dient te worden gehouden met de oppervlakte van de terreinen waarop werkzaamheden uitgevoerd worden voor het bouwrijp maken van de verkaveling en met de oppervlakte van de kavels die verkocht of verhuurd zullen worden, waarop een recht van erfpacht of opstal zal gevestigd worden of waarvoor één van die overdrachtsvormen zal worden aangeboden met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.
  • Voor het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden dient geen archeologienota te worden opgemaakt, op voorwaarde dat er geen bijkomende bodemingrepen zullen plaatsvinden.

Dit wijzigingsdecreet treedt retroactief in werking op 1 juni 2017, en zal dus van toepassing worden op alle lopende vergunningsprocedures. Bovendien wordt uitdrukkelijk verduidelijkt dat deze nieuwe regels ook van toepassing zullen zijn op vergunningsaanvragen die nog volgens de VCRO worden afgehandeld.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER AND THOMAS DAENENS CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO CORPORATE GOVERNANCE 2017

17.7.2017

Steven De Schrijver and Thomas Daenens of Astrea have contributed the Belgian Chapter 3 of the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2017 (10th edition).

This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in corporate governance laws and regulations – including transparency and reporting and corporate social responsibility – in 32 jurisdictions. It provides the international practitioner and in-house counsel with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of corporate governance. All chapters are written by leading corporate governance lawyers and industry specialists.

Read here the Belgian Chapter to the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2017, contributed by Steven De Schrijver and Thomas Daenens.

lees meer >

PUBLICATIE VAN KB PLAATSING SPECIALE SECTOREN EN KB PLAATSING CONCESSIEOVEREENKOMSTEN IS EEN FEIT

3.7.2017

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 werd het KB plaatsing speciale sectoren gepubliceerd. Eén week later, in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017, volgde ook het KB plaatsing concessieovereenkomsten.

Beide besluiten treden grotendeels in werking op 30 juni 2017, en beogen een vrij ingrijpende omvorming van de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Op dezelfde datum treden ook de nieuwe Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB plaatsing klassieke sectoren, de wetswijzigingen aan de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de wetswijzigingen aan het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken in werking, zodat het volledig regelgevend pakket inzake overheidsopdrachten op heden aangepast is aan de laatste Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

 

lees meer >

1001PACT KRIJGT VERGUNNING ALS CROWDFUNDING PLATFORM

30.6.2017

1001Pact (https://1001pact.com/be), een nieuw Belgisch crowdfunding platform, heeft op 21 juni 2017 haar FSMA vergunning ontvangen. Het platform biedt alternatieve financieringsdiensten aan en commercialiseert investeringsinstrumenten in ondernemingen en bedrijven met een sociale impact, die eveneens beschikbaar zijn onder het zeer gunstige Belgische tax shelter regime voor startende ondernemingen. Onder deze nieuwe regeling profiteren particuliere investeerders van een belastingvermindering indien ze investeren in het kapitaal van startende ondernemingen via vergunde crowdfunding platformen (zoals 1001Pact). Astrea assisteerde 1001Pact Impact Investments SA in het kader van haar oprichting als Belgisch crowdfunding platform.

lees meer >