COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

NAAR EEN VOLWAARDIGE VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANNEMERS?

25.10.2016

Op 20 oktober 2016 keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, waarbij aannemers, architecten en andere actoren in de bouwsector zich verplicht zullen moeten verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Dit kan zowel d.m.v. een jaarlijkse verzekering als d.m.v. een verzekering per project.

Het wetgevend initiatief kwam er na aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007. Het Hof oordeelde in haar arrest als volgt:

Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk verplicht zijn hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere ‘partijen die in de bouwakte voorkomen’ van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.

Deze rechtszaak voor het Grondwettelijk Hof werd aangespannen door de Orde van Architecten. In de praktijk werd met name bij gedeelde fouten van de aannemer en de architect vaak de verzekeraar van de architect aangesproken. De Orde van Architecten was van oordeel dat er geen redelijk onderscheid voorhanden was tussen de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van de architect, terwijl voor aannemers en andere actoren in de bouw (vb. studiebureau, BIM-manager, landmeter, …) geen soortgelijke verplichting gold.

Door de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden tot andere actoren in de bouw, zal de verplichte verzekering stilaan gelijkgesteld worden voor alle bouwactoren. Er moet evenwel de kanttekening worden gemaakt dat het eerste voorontwerp de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers (voorlopig) beperkt tot de woningbouw en in een maximale dekking voorziet van 500.000 EUR.

De nieuwe regelgeving zou in werking treden op 1 januari 2018.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER, DIETER VEESTRAETEN EN ASTREA OPGENOMEN IN DE IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 RANKINGS

20.10.2016

De IFLR1000’s Financial and Corporate rankings voor 2017 zijn zopas bekend geraakt.

Net als vorig jaar heeft Astrea in deze editie een listing gekregen voor zowel de praktijkgebieden “Corporate and M&A” als voor “Banking and Finance”.  Voor Corporate and M&A werd Astrea in deze editie bovendien in een hogere rang opgenomen in vergelijking met het vorige jaar.

Daarnaast behield partner Dieter Veestraeten zijn extra rating als “Leading Lawyer” voor zowel “Banking” als voor “Capital Markets”, en ontving partner Steven De Schrijver eveneens een extra rating als “Leading Lawyer” voor het vakgebied “M&A”.

Astrea is bovendien zeer verheugd om de volgende beoordelingen te lezen van enkele van onze cliënten: “A client from the maritime industry that did M&A work with the firm says: “Astrea is the first choice for this type of case in Belgium. They are very affordable compared to others.”. “Another client adds: “A German counsel suggested Astrea to us and since then we have not worked with anyone else.”

De IFLR1000 is de gids die de meest toonaangevende financiële en corporate advocatenkantoren en advocaten ter wereld oplijst. De rankings van de IFLR1000 zijn het resultaat van maandenlange intensieve en grondige research door een onafhankelijk team in meer dan 120 jurisdicties wereldwijd.

lees meer >

OMGEVINGSVERGUNNING DOORSTAAT (GROTENDEELS) TOETS DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

12.10.2016

Met een arrest van 6 oktober 2016 (arrestnr. 125/2016: http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-125n.pdf) vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 226 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het vernietigde artikel stelde dat er geen passende beoordeling nodig zou zijn bij een loutere hernieuwing of omzetting van de omgevingsvergunning, tenzij de hernieuwing of de omzetting betrekking zou hebben op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu vereisen.

Het Grondwettelijk Hof acht deze bepaling niet in overeenstemming met het Europees recht, en vernietigt het artikel uit het Omgevingsvergunningsdecreet.

Andere aangevochten bepalingen doorstonden wél de toets van het Grondwettelijk Hof. Over het algemeen krijgt de omgevingsvergunning dus een goed rapport van het Grondwettelijk Hof.

Pro memorie: de omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017.

lees meer >

PIETER PAEPE TO SPEAK AT THE 2016 PLAYERS CONTRACTS CONFERENCE

3.10.2016

On 12 October Pieter Paepe will speak at the 2016 Players Contracts conference, which takes place at the London Hilton Wembley. Pieter’s presentation will focus on Third Party Ownership (TPO), and look into the discussion whether the TPO ban complies with EU law and how the ban has been enforced in Belgium. Other speakers are Andrew Smith (Matrix Chambers) and Francisco Empis (Doyen Sports). These presentations will be followed by a panel debate moderated by Owen Gibson (the Guardian’s chief sports correspondent).

More details can be found here.

 

 

lees meer >

DE BEHANDELING VAN DE FISCUS IN DE WCO, DEEL 3, CASSATIE VS. GRONDWETTELIJK HOF

30.9.2016

De fiscus zag recent zijn positie als schuldeiser in de WCO met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing flink verbeteren (Grondwettelijk Hof 24 maart 2016), maar het Hof van Cassatie heeft dit al weer teniet gedaan (Arrest 16 Juni 2016).

De discussie gaat over de vraag of een schuldvordering uit hoofde van voor de opschorting verrichte arbeidsprestaties het brutoloon of het nettoloon betreft (art. 49/1 lid 4 WCO).

Het Grondwettelijk Hof oordeelde voor het brutoloon met verwijzing naar de Loonbeschermingswet, waardoor de schuldvordering van de fiscus tot betaling van achterstallige bedrijfsvoorheffing in de WCO niet meer kon worden gereduceerd.

Het Hof van Cassatie oordeelt nu ten voordele van het nettoloon door een verduidelijkende lezing te geven van de artikelen 49/1 lid 2 en lid 4 WCO, beide gewijzigd in 2013.

De wetswijziging van 2013 heeft de openbare schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten (maar dus géén buitengewone schuldeisers zijn) een belangrijke bescherming verschaft in lid 2. Zij kunnen niet slechter worden behandeld dan de best geplaatste schuldeiser ingeval van differentiatie tussen categorieën schuldeisers. Dezelfde wetswijziging heeft de werknemers een eigen bescherming geboden in art. 49/1 lid 4: het plan kan geen vermindering of kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen die zijn ontstaan uit voor de opening van de procedure verrichte arbeidsprestaties.

Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat die wetswijziging met lid 4 de bedoeling had de werknemers te beschermen. De regel uit lid 4 ziet daarom niet op de aard van de schuldvordering maar op de hoedanigheid van de schuldeiser.

Alleen de (netto)loonvorderingen van werknemers worden beschermd door lid 4 en kunnen niet gereduceerd worden. De schuldvorderingen van de fiscus, ook als die betrekking hebben op het brutoloon, genieten die bescherming niet. De schuldvorderingen van de fiscus en mutatis mutandis ook die van de RSZ kunnen gereduceerd worden in gelijke mate als de schuldvordering van de best geplaatste gewone schuldeiser.

lees meer >

PROVIDERS OF FREE WI-FI ARE NOT (DIRECTLY) LIABLE FOR INFRINGEMENTS OF COPYRIGHTS OF THEIR CLIENTS

19.9.2016

 

Introduction

In a judgement of 15 September 2016 (Case C-484/14), the European Court of Justice (ECJ) has ruled that a store, which provides free Wi-Fi to its clients (i.e. a service provider), may not be held liable for copyright-related infringements through its Wi-Fi network by its clients. As a result, a copyright holder is precluded from claiming damages from the service provider. On the other hand, however, the service provider may be legally required to establish adequate security measures.

Facts

The case concerns a German store that made its Wi-Fi network freely available for its clients. In 2011, a client had downloaded illegal content using the Wi-Fi network. Subsequently, the major music company Sony accused the store of the illegal offering of copyright-protected music through its Wi-Fi network. On appeal, the German judge decided that the store could not be held directly liable since it had not committed any infringements of copyright itself. In order to ascertain whether the store had to bear indirect liability for not adequately securing its Wi-Fi network, the German court decided to refer the case to the ECJ.

Analysis of the European Court of Justice

First of all, the ECJ confirmed the judgement of the German court by ruling that “a service provider supplying access to a communication network may not be held liable and therefore a copyright holder is precluded from claiming compensation from that service provider on [such] ground”. More importantly however, the ECJ also ruled that the fact that the service provider could not be held directly liable does not affect the possibility, for a national court or administrative authority, to impose an injunction upon the service provider to terminate or prevent an infringement of copyright.

In order to know which injunctions are considered acceptable, the ECJ refers to the “fair balance” test, which intends to strike a fair balance between the fundamental rights at stake (i.e. protection of intellectual property, freedom to conduct the business of a provider supplying the service of access to a communication network and the freedom of information of the recipient of that service).

According to the ECJ, such a balance may be struck best through password-protecting, since “[such] measure […] may dissuade the users of that connection from infringing copyright or related rights, provided that those users are required to reveal their identity in order to obtain the required password and may therefore not act anonymously […]”. Hence, a service provider, like the German store in the case at hand, could be exposed to an injunction by which it is legally required to adequately secure its Wi-Fi network with a password, in view of establishing a deterrent effect upon the users, since they will be prevented of acting anonymously.

lees meer >

CASSATIE BEVESTIGT HAAR VROEGERE RECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT DE TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN TEGEN DE GECEDEERDE SCHULDENAAR

12.9.2016

Artikel 1690, §1, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende:

De overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.

Uit het voorgaande volgt dat de tegenwerpelijkheid kan worden gerealiseerd door een kennisgeving (door de overdrager of de overnemer) of door een erkenning door de gecedeerde schuldenaar. Noch in de wet zelf, noch in de parlementaire voorbereiding wordt evenwel verduidelijkt wat onder dit laatste dient te worden verstaan.

Vroeger (d.w.z. vóór de wijziging van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek in 1994) werd reeds herhaaldelijk door het Hof van Cassatie geoordeeld dat het feit dat de schuldenaar op de hoogte is van de overdracht van de schuldvordering, terwijl die overdracht hem niet werd betekend, niet volstaat om deze tegen hem aan te voeren en hem in staat te stellen zijn schuld niet te betalen aan de schuldeiser jegens wie ze werd aangegaan.

Deze oudere rechtspraak werd recent door het Hof van Cassatie bevestigd in een arrest van 19 november 2015 (AR nr. C.14.0091.N).

Volgens het Hof van Cassatie kan uit de loutere kennis die de gecedeerde schuldenaar heeft van de overdracht van de schuldvordering niet worden afgeleid dat hij die overdracht erkent.

lees meer >

CISKA SERVAIS EN DIETER VEESTRAETEN LEIDEN WORKSHOP TIJDENS BENELUX INFRASTRUCTURE FORUM IN AMSTERDAM

9.9.2016

Op dinsdag 22 november 2016 zullen Ciska Servais en Dieter Veestraeten, vennoten bij Astrea, een workshop “Managing complex PPP infrastructure projects in Belgium and the Netherlands” leiden tijdens de pre-conferentie van het Benelux Infrastructure Forum. Het doel van de workshop is om praktische ervaring te bieden in het plannen en uitvoeren van PPP-infrastructuurprojecten in België en Nederland.

De 15de editie van het Benelux Infrastructure Forum zal dit jaar plaatsvinden in Amsterdam op 23 en 24 november en zal belangrijke professionals uit de PPP-, de projectfinanciering- en de infrastructuursector samenbrengen om de laatste kwesties en trends binnen de Benelux markt te bespreken.

Voor meer informatie over het 15de Benelux Infrastructure Forum kan u hier terecht.

lees meer >

ADVOCATENKANTOOR ASTREA BREIDT ZIJN OMGEVINGSRECHT- EN VASTGOEDPRAKTIJK VERDER UIT MET DRIE ERVAREN EN GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

31.8.2016

Het toonaangevende advocatenkantoor Astrea breidt zijn Omgevingsrecht- en Vastgoedpraktijk gevoelig uit met de komst van nieuwe vennoot Ilse Cuypers, die overkomt van Lexeco.

Ilse Cuypers heeft meer dan 20 jaar ervaring met milieudossiers en is in het bijzonder betrokken in talrijke dossiers met betrekking tot bodemverontreiniging en -sanering, milieuvergunningen, milieuheffingen en incidenten met milieuverontreiniging tot gevolg en treedt op in geschillen inzake milieuaansprakelijkheid. Verder behartigt zij stedenbouwdossiers, zowel op het vlak van de planologie als de vergunningsproblematiek.

De komst van Ilse en haar team van twee eveneens zeer ervaren medewerksters An Valckenborgh en Liesbeth Peeters betekent een aanzienlijke uitbreiding van Astrea’s mogelijkheden om complexe milieu- en stedenbouwdossiers te behandelen voor binnen- en buitenlandse cliënten. Ilse brengt uiteraard ook haar uitgebreid en trouw cliënteel met zich mee naar Astrea en bestendigt hiermee haar uitstekende dienstverlening.

Met deze uitbreiding zal Astrea 12 vennoten en in totaal ongeveer 40 advocaten tellen, waarvan 3 vennoten en 9 advocaten actief in het domein van het Omgevingsrecht en het Vastgoedrecht.

Ciska Servais en Philippe Van Wesemael, vennoten van het departement waarin Ilse Cuypers werkzaam zal zijn, zijn bijzonder verheugd met de komst van Ilse. “Deze uitbreiding van ons team en versterking van ons kantoor is een nieuwe stap in de richting van ons doel om van Astrea een toonaangevend onafhankelijk full service kantoor te maken met doorgedreven specialisaties en sterke competenties in alle rechtsgebieden waar ondernemingen en overheden mee te maken hebben”.

Ilse Cuypers kijkt er naar uit om deel uit te maken van Astrea en haar Omgevingsrecht en Vastgoedteam. “Het hechte en gedreven team van Astrea met haar gespecialiseerde en professionele benadering waren voor mij doorslaggevende factoren om het kantoor te vervoegen”. 

 

Astrea’s nieuwe vennoot:

Ilse Cuypers, vennoot (licentiaat in de rechten, cum laude, KU Leuven (KUL) (1990); Bijzondere licentie milieukunde, cum laude, Universiteit Antwerpen (UA) (1993). Ilse heeft 26 jaar ervaring in het adviseren van Belgische en internationale ondernemingen op het gebied van milieurecht (waaronder bodemsanering, afvalwater, afvalstoffen, milieuvergunningen, milieuvoorwaarden en milieuaansprakelijkheid) en stedenbouwrecht (ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige vergunningen), zowel op het vlak van de administratieve procedures als de burgerlijke en strafrechtelijke geschillen.

Ilse publiceert ook regelmatig en wordt vaak gevraagd als spreker op studiedagen.

Ilse werkte 24 jaar bij Lexeco, waarvan het merendeel als vennoot.

 

###

Over Astrea

www.astrealaw.be
 

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Antwerpen en Brussel met 12 vennoten en in totaal ongeveer 40 advocaten. Sinds zijn oprichting in 2006, heeft het kantoor een continue groei gekend en verleent het advies aan een steeds langere lijst van Belgische en internationale cliënten in alle belangrijke domeinen van het ondernemingsrecht (waaronder vennootschapsrecht, fusies en overnames, financieel recht, fiscaal recht, sociaal recht, handelsrecht, intellectuele eigendom, ICT, media & ontspanning, vastgoed, administratief recht, milieurecht en transport & logistiek). Astrea garandeert haar cliënteel een persoonlijke, pro-actieve en pragmatische juridische dienstverlening. Astrea werkt nauw samen met andere advocatenkantoren in de hele wereld, die advies en bijstand verlenen in het kader van complexe binnenlandse of grensoverschrijdende transacties en juridische vragen.

 

Contactpersonen:

 

Ciska Servais, Vennoot

Email: cs@astrealaw.be

GSM: +32 475 72 31 09

 

Ilse Cuypers, Vennoot

Email: icu@astrealaw.be

GSM: +32 475 72 31 08

 

Philippe Van Wesemael, Vennoot

Email: pvw@astrealaw.be

GSM: +32 477 62 60 97

 

lees meer >